Organisatie

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons stelsel

Onze leden
Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn lid van ZN. Op dit moment zijn dat tien zorgverzekeraars: ASR, CZ, DSW, Eno, IptiQ, ONVZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Daarnaast is OOM Verzekeringen buitengewoon lid.

Visie
Zorgverzekeraars behartigen als maatschappelijke ondernemers de belangen van hun verzekerden. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie met de volgende uitgangspunten:

  • Zorgverzekeraars hanteren solidariteit en voor iedereen gelijke toegankelijkheid van de zorg als uitgangspunten binnen een privaat verzekeringsstelsel
  • Zorgverzekeraars streven naar voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven van hun verzekerden
  • Zorgverzekeraars maken zich sterk voor doelmatige zorg en kostenbeheersing
  • Zorgverzekeraars zetten betrouwbaarheid, goede service en gemak voorop, zowel voor verzekerden als voor zorgaanbieders. De uitgangspunten zijn: zekerheid, zo min mogelijk administratieve lasten en glasheldere informatie
  • Zorgverzekeraars zijn niet primair gericht op het maken van winst. Ondernemerschap en onderlinge concurrentie staan in dienst van betere en betaalbare zorg en het bieden van keuzemogelijkheden aan verzekerden.

Geschiedenis
ZN bestaat sinds 1 januari 1995 en is voortgekomen uit een fusie van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ).

Speerpunten
Zorgverzekeraars werken samen om de rol van de zorgverzekeraars goed te kunnen vervullen. In de periode 2016-2020 zijn de volgende strategische doelen benoemd die leidend zijn voor de inzet en koers van ZN:

  • Versterking rol zorgverzekeraars in het Zvw- en Wlz-stelsel
  • Inkopen op kwaliteit en doelmatigheid
  • Transparante en onderscheidende zorgpolissen
  • Goede service en efficiënte uitvoering
  • Hanteerbare risico’s

Om de strategische doelen te kunnen realiseren werkt ZN nauw samen met andere organisaties, waaronder patiënten- en cliëntenorganisaties, koepels van zorgaanbieders en professionals, de Rijksoverheid en toezichthouders.


Organisatiestructuur


 

ZN is een vereniging.

Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste orgaan en komt tenminste twee keer per jaar bij elkaar. Deze vergadering bespreekt de jaarrekening en de begroting. Ook benoemt de ledenvergadering het bestuur van ZN. 

Bestuur
Het bestuur van ZN bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en acht leden die een bestuurlijke functie bekleden bij een zorgverzekeraar. Het bestuur komt eenmaal per maand bijeen voor gezamenlijk overleg. Het bestuur krijgt ondersteuning bij zijn werkzaamheden door drie bestuurscommissies (Zorg, Verzekeringen en Uitvoering en Arbeidszaken), verschillende commissies en werkgroepen.

Bureau
Op het bureau van ZN werken 88 personen (76,0 fte) onder leiding van de directie. De directie bestaat uit de algemeen directeur (mevrouw P.H. van Holst-Wormser) en de directeur zorg (de heer drs. W.J. Adema). Directie en management geven leiding aan zestien teams: Eerste lijn, Kwaliteit, Langdurige zorg, Medisch specialistische zorg, Risicoverevening, Juridische ondersteuning, Verzekeringszaken en stelsel, GGZ, Controle en fraude, Informatiebeleid en uitvoering, Communicatie & PA, Bestuursondersteuning, P&O en werkgeverszaken, Automatisering, Administratie, Facilitaire zaken.