Samenwerking

Zorgverzekeraars Nederland werkt namens en met de zorgverzekeraars samen met een aantal organisaties die belangrijk zijn voor de uitvoering van de taken van zorgverzekeraars.

Vektis
Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg en verzamelt en analyseert hiermee gegevens over de kosten van de gezondheidszorg in Nederland. De zorgverzekeraars en andere partijen in de zorg zoals VWS en zorgaanbieders, gebruiken deze informatie voor het monitoren en maken van beleid, het maken van strategische keuzes en het verbeteren van operationele processen.
Daarnaast ontwikkelt en implementeert Vektis standaarden voor de elektronische informatie-uitwisseling en verzorgt Vektis het uitreiken en muteren van AGB-codes voor zorgaanbieders. Met behulp daarvan kunnen partijen in de zorg declaratieprocessen efficiënt uitvoeren.
Vektis publiceert regelmatig nieuwe openbare zorginzichten op haar website en jaarlijks een nieuw open data bestand. Dat bestand is gebaseerd op de betaalde zorgkosten over een bepaald jaar op basis van de gegevens die Vektis van de individuele zorgverzekeraars ontvangt. Het​ is voor iedereen toegankelijk en stelt partijen in de gezondheidszorg in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te verbeteren.

VECOZO
VECOZO is het landelijke knooppunt voor veilige digitale communicatie in de zorg. VECOZO regelt het administratieve berichtenverkeer tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zo’n 50.000 zorgaanbieders; van de tandarts tot een specialistisch ziekenhuis. Het portaal van VECOZO biedt 35 diensten voor onder andere declaraties, machtigingen, zorginkoopcontracten, zorgtoewijzingen, overstapservice voor verzekerden en het berichtenverkeer rondom de Wmo en de Jeugdwet.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat er een onafhankelijke en onpartijdige instantie moet zijn waar verzekerden hun probleem met een zorgverzekeraar kunnen voorleggen. Zo’n probleem kan betrekking hebben op de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Die onafhankelijke en onpartijdige instantie is de SKGZ: de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De SKGZ kent twee organen: de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt gratis bij een klacht. Als de bemiddeling niet succesvol is, dan kunnen verzekerden zich wenden tot de Geschillencommissie Zorgverzekeringen die een bindend advies geeft. De SKGZ is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland. Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten.