ts_20150511_127_znbeeldbank-ff6332de-ee96-41d1-a3a3-4e9e708e09d7.jpg
Eerstelijnszorg 20-07-2016

Zorgverzekeraars verbaasd over reactie Actiz wijkverpleging

“De reactie van Actiz over het terugvorderen van teveel gedeclareerde kosten voor wijkverpleging verbaast ons. Wanneer zorgverzekeraars nu niet de contractafspraken  na zouden komen, zouden in feite de zorgaanbieders die tijdig in overleg zijn getreden bij dreigende overschrijdingen en bereid waren om mee te investeren in het tegengaan van eventuele wachtlijsten in 2015, worden gestraft voor hun maatschappelijk wenselijk gedrag. Het gaat ons in de eerste plaats om het principe: het mag niet lonend zijn om eenzijdig contractafspraken naast je neer te leggen”, zegt Marianne Lensink, directeur Zorg bij ZN. “Hiermee zou ook de zorginkooprol van de zorgverzekeraar, vanuit het mandaat van de verzekerde, uitgehold worden. Op basis van hun zorgplicht zijn zorgverzekeraars gehouden voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden.”

Bij tal van zorgaanbieders zijn vorig jaar aanvullende zorgcontracten afgesloten voor wijkverpleging, tot een bedrag van circa 100 miljoen euro. Maar er waren ook zorgaanbieders die eenzijdig besloten hebben zich niet aan het contract te houden of niet genegen waren een deel van de onvoorziene zorgvraag mee op te vangen. Degenen die met zorgverzekeraars wel aanvullende afspraken gemaakt hebben, hebben nauwelijks last van de verrekening. Maar met de anderen die afspraken niet zijn nagekomen zullen zorgverzekeraars contact opnemen over de niet overeengekomen meerproductie.

 In de contracten voor wijkverpleging stond letterlijk de passage: ‘Partijen komen een bovengrens overeen volgens de productieafspraken inzake het totale budget van de zorgaanbieder in de regio volgens bijgesloten productieafspraak. Partijen spreken nader af hoe het eventueel teveel betaalde bedrag wordt terugbetaald aan de gerepresenteerde zorgverzekeraars’. Aan deze afspraak tussen partijen, gezamenlijk overeengekomen, wordt nu feitelijk ook invulling gegeven.

 Er is ook geen relatie tussen terugvordering van teveel gedeclareerde bedragen en een eventuele onderuitputting op landelijk niveau. Of die er daadwerkelijk is en hoeveel het is moet nog blijken. Declaraties komen vaak nog laat, tot na afloop van het jaar, binnen.