TS-20150304_180-ZNBeeldbank-bb8b1fec-3bdf-4556-9427-2f0b923b9d42.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 31-01-2017

ZN: vergroten inzicht kwaliteit en doelmatigheid GGZ op koers

Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) worden door de GGZ-zorgverleners belangrijke inspanningen verricht om inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ te vergroten. Partijen in de GGZ hebben daarover afspraken gemaakt in de Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de GGZ. ZN reageert hiermee op de conclusies van de Algemene Rekenkamer dat de prestatiebekostiging in de GGZ niet goed van de grond komt vanwege het ontbreken van betrouwbare gegevens over kwaliteit.

De Rekenkamer concludeert ook dat de kwaliteitsgegevens die gemeten worden via het meetsysteem ROM, onvoldoende zijn om conclusies aan te verbinden over de kwaliteit van zorgaanbieders. Het rapport doet volgens ZN hiermee onvoldoende recht aan de ontwikkelingen en inspanningen van betrokken partijen die hard werken aan het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid in de GGZ.

Zorgverzekeraars willen betalen voor kwaliteit. Hiervoor is het van belang dat kwaliteit van zorg transparant wordt. De inspanningen door de GGZ-zorgverleners leiden tot de eerste zichtbare resultaten. “Zo werken binnenkort alle zorgverleners met een Kwaliteitsstatuut GGZ, waarin zorgverleners ten behoeve van hun patiënten aangeven wat zij van de behandeling kunnen verwachten. Bovendien komt eind dit jaar naar verwachting een grote set met uniforme zorgstandaarden en uitkomstindicatoren voor de hele curatieve GGZ beschikbaar”, aldus Marianne Lensink, directeur Zorg van ZN.

Benchmarken is mogelijk
Op het vlak van kwaliteit heeft de GGZ een voorsprong doordat jaren geleden Stichting Benchmark GGZ (SBG) is opgericht. SBG wordt bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de kwaliteitsgegevens op basis van ROM nog van onvoldoende kwalitatief niveau om te gebruiken voor uitkomstenbekostiging op individueel patiëntniveau in de GGZ. De huidige kwaliteit van de ROM-gegevens is echter al dusdanig dat benchmarken op populatieniveau mogelijk is. Zorgverzekeraars kunnen met de data van SBG op populatieniveau uitspraken doen over kwaliteit. Dit biedt voldoende handvatten om het gesprek over kwaliteitsverbetering in de zorgcontractering op gang te brengen en om tot verbeterresultaten te komen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht op welke wijze men ook nu al afspraken kan maken met instellingen over het stimuleren van kwaliteitsmanagement op basis van uitkomstgegevens. Dat vergt een nieuwe manier van kijken naar inkopen op kwaliteit. De eerste experimenten krijgen vorm en gaan binnenkort van start.

Nieuwe productstructuur
ZN onderschrijft de conclusie uit het rapport van de Rekenkamer over een nieuwe productstructuur en het belang van een zorgvuldige introductie. Omdat het huidige bekostigingssysteem in de GGZ onvoldoende werkt, wordt onder leiding van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) door alle betrokken partijen gewerkt aan een nieuwe productstructuur die per 2020 ingevoerd moet worden. De nieuwe productstructuur in de GGZ moet leiden tot een veel eenvoudigere en transparantere bekostiging, waarin de zorgzwaarte en zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten zijn. De eerste pilotfase van het ontwikkelprogramma van de NZa laat positieve resultaten zien. Met name op het gebied van de klinische herkenbaarheid van de geboden zorg, voor zowel de behandelaar als de patiënt.