Ouderen koffiedrinken-e4d349fb-29ed-4c7b-81b7-b3b5e743453e.jpg
Langdurige zorg 23-05-2018

Kwaliteitsplannen verpleeghuizen helpen zorgkantoren bij inkopen op kwaliteit

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg helpt zorgaanbieders om de kwaliteit van zorg voor cliënten te verbeteren. Belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader is het opstellen van een kwaliteitsplan door zorgaanbieders. Het kwaliteitsplan bevat waardevolle informatie voor de gesprekken over zorginkoop die zorgkantoren voeren met zorgaanbieders. In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn alle kwaliteitsplannen geanalyseerd en is de rode draad op regionaal en landelijk niveau geformuleerd. Deze analyse geeft een beeld van de huidige stand van zaken binnen de ouderenzorg en op welke onderdelen verpleeghuizen zich willen ontwikkelen. Met dat beeld kunnen zorgkantoren nog beter invulling geven aan hun rol bij het inkopen op kwaliteit.

Volgens ZN zijn verpleeghuizen gemotiveerd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Tegelijkertijd laat de analyse door adviesbureau KPMG een grote variatie in de kwaliteitsplannen zien. Voor het voeren van een goede dialoog in de komende jaren hechten zorgkantoren daarom aan verdere concretisering van de verbeterplannen. ZN vindt het met name belangrijk dat de personeelssamenstelling eenduidiger wordt beschreven. De plannen kunnen volgens ZN bovendien winnen aan betekenis wanneer verbeteringen concreter worden geformuleerd. Uit de plannen moet volgens ZN duidelijk naar voren komen wat een verpleeghuis wil bereiken, hoe dat zichtbaar wordt gemaakt en wat daar voor nodig is. ZN ziet graag dat cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zeker wanneer komende jaren extra middelen worden ingezet op basis van het kwaliteitsplan.

Focus op persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De analyse laat zien dat veel verpleeghuizen aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit wordt ingevuld door het kennen van het persoonlijke verhaal van de cliënt, het afstemmen van zorg op en met de cliënt, het behoud van de eigen identiteit en regie van de cliënt en het geven van aandacht. Ook zorg en ondersteuning in de laatste levensfase heeft de aandacht bij veel organisaties, wat in lijn is met de zwaardere problematiek van de doelgroep in verpleeghuizen. Veel zorgaanbieders beschrijven in hun plannen dat ze het aanbod van zinvolle dagbesteding uitbreiden en aanpassen op de cliënten, maar dat dit ook blijvende aandacht behoeft. Verder zien we veel aandacht voor het betrekken en informeren van het informele netwerk en het zijn van een lerende organisatie door het uitvoeren van audits, deskundigheidsbevordering en het meten van tevredenheid.

Investeren in voldoende en bekwaam personeel
Veel zorgaanbieders besteden aandacht aan deskundigheidsbevordering en coaching. Er wordt geïnvesteerd in het hebben van voldoende en bekwaam personeel. Genoemde arbeidsbesparende maatregelen zijn onder andere het optimaliseren van het basisrooster, terugdringen van ziekteverzuim en betrekken en inzetten van informele zorg. Dit onderwerp wordt echter niet in alle kwaliteitsplannen uitvoering beschreven, wat kan samenhangen met een parallel traject dat loopt op dit thema in de regio’s. Veel zorgaanbieders reflecteren met medewerkers en cliënten, minder zorgaanbieders reflecteren ook in een lerend netwerk. Verbeterplannen richten zich vaak op meer deskundigheidsbevordering, strategische personeelsplanning, werven van nieuwe medewerkers en teamontwikkeling.

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg neemt continu leren en het verbeteren van kwaliteit een centrale rol in. Zorgorganisaties moeten onder andere via het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag inzichtelijk maken hoe ze hieraan werken. In een vijfdelige interviewserie van Waardigheid en Trots gaan zorgorganisaties met hun zorgkantoor in gesprek over het kwaliteitsplan. Wat maakt een kwaliteitsplan goed? En hoe werken zorgorganisatie en zorgkantoor samen?

Lees de interviews: