Den Haag-b2df86b4-55f7-4b26-8c4c-4e39573a78d0.jpg
Zorgverzekering 12-06-2018

ZN bezorgd over wetswijziging ‘niet reguleren, tenzij’

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zorgen geuit over de voorgenomen deregulering van prestaties en tarieven in de gezondheidszorg die valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De wetswijziging regelt een radicaal andere ordening van gezondheidszorg onder de Wmg door in beginsel niet te reguleren tenzij er redenen zijn om wel tot regulering over te gaan. In feite kiest de wetgever ervoor om de prestatie- en tariefregulering voor de gezondheidszorg uiteindelijk stapsgewijs te beëindigen. Dit treft de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, onverzekerde zorg en zorg in aanvullende verzekeringen.

ZN erkent dat deregulering van prestaties en tarieven in bepaalde situaties ruimte kan bieden voor innovatie. Verzekerden kunnen namelijk sneller gebruik maken van nieuwe innovaties doordat zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen afwijken van de verplichte standaardprestaties. Maar ZN signaleert –  net als de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland –  een aantal grote risico’s als via deze wetswijziging de verplichting tot prestatieregulering in de gezondheidszorg wordt beëindigd.

In de Zvw en de Wlz geldt dat de essentiële processen, zoals de DBC-systemen, de risicoverevening en klantsystemen, volledig zijn gefundeerd op uniforme prestatieomschrijvingen. Substantiële onderdelen van de gezondheidszorg kunnen dus niet gedereguleerd worden zonder dat dit de rechtmatige uitvoering van de verzekeringen ernstig in gevaar brengt. Nieuwe zorgvormen kunnen door de wetswijziging bij aanvang gedereguleerd van start gaan, wat mogelijk tot chaotische situaties kan gaan leiden. Hierdoor kunnen verzekerden onvoldoende vertrouwen op rechtsgelijke toegang tot zorg en een rechtmatige uitvoering van hun verzekeringen.

ZN heeft de wetgever al eerder gevraagd om af te zien van het beëindigen van de verplichting tot prestatieregulering. ZN pleit juist voor een verdere versoepeling van prestatieregulering waardoor verzekerden op verantwoorde wijze kunnen profiteren van innovatie, zonder dat de fundamenten van hun zorgverzekeringen wegvallen. ZN stelt vast dat in de wetswijziging onvoldoende aanvullende maatregelen worden genomen om de risico’s van deregulering weg te nemen.