Handen Schudden_1-75fa6048-291e-4261-a158-0bc7bba7cff0.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 04-07-2018

Onderhandelaarsakkoord GGZ 2019 – 2022 bereikt

Er is een onderhandelaarsakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bereikt voor de periode 2019 – 2022. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te behouden en verder te verbeteren hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plek. Het vertrekpunt hierbij is het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch en sociaal. Daarnaast vindt de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats.

Voor het eerst zijn er brede afspraken gemaakt over de samenhang met het sociaal domein. Dat is enorm belangrijk voor patiënten, want hiermee krijgen zij zicht op een meer integrale benadering. Verder hebben de partijen afgesproken om de wachttijden binnen de GGZ op zo kort mogelijke termijn binnen de Treeknormen terug te brengen en nemen de betrokken partijen rondom beveiligde zorg hun verantwoordelijkheid om de juiste zorg te bieden en de samenleving veiligheid te garanderen.

Ook hebben de betrokken partijen constructieve afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgverzekeraars de rechtmatigheid van de geleverde zorg controleren en over het wegnemen van regeldruk bij zorgverleners. Het ministerie van VWS heeft daarnaast toegezegd dat de NZa de opdracht krijgt om marktverstorende prikkels uit het huidige systeem te halen. Tot slot zijn er goede afspraken gemaakt over ongecontracteerde zorg en daarmee samenhangend de noodzaak tot tariefherijking. De zorgverzekeraars zijn blij met deze afspraken, want hierdoor kunnen zij hun rol en taak in de Zorgverzekeringswet beter waarmaken.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, GGZ Nederland (GGZ NL), MIND Landelijk Platform (MIND), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), Platform MEERGGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), InEen - vereniging voor eerstelijnsorganisaties, Federatie Opvang (FO), RIBW Alliantie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies voor aan hun achterbannen.