ts_20150511_141_zonder ring-3b5d235b-fe62-46d3-bcb7-99ff18e21578.jpg
Wijkverpleging 13-05-2019

Zorgverzekeraars slagen in terugdringen niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging

In het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 hebben zorgverzekeraars samen met minister De Jonge (VWS) en zorgaanbieders in de wijkverpleging afgesproken de niet-gecontracteerde zorg terug te dringen. Hierin zijn zorgverzekeraars op de goede weg, zo blijkt uit de monitor contractering wijkverpleging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naar verwachting dalen de uitgaven van ongecontracteerde wijkverpleging van €346 miljoen naar €269 miljoen ten opzichte van 2018.

Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is verheugd dat de inzet van de zorgverzekeraars om de niet-gecontracteerde zorg terug te dringen wordt opgemerkt in de monitor contractering wijkverpleging van de NZa. “Door contracten te sluiten kunnen zorgverzekeraars afspraken maken over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Zorgverzekeraars hebben zich daarom volgens de gemaakte afspraken ingezet om de niet-gecontracteerde zorg terug te dringen. Zorgaanbieders zonder contract moeten bijvoorbeeld een machtiging aanvragen voor de zorg die ze aan cliënten leveren. Zorgaanbieders kunnen niet-gecontracteerde zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Dit om de verzekerde zich er van bewust te maken dat het om niet gecontracteerde zorg gaat. Wel vergoeden zorgverzekeraars dit voorgeschoten bedrag altijd binnen enkele dagen aan de verzekerde.”

De NZa ziet een rol voor de zorgverzekeraars in het nog beter informeren van hun verzekerden over de nadelen van niet gecontracteerde zorg. Adema: “Zorgverzekeraars pakken die rol graag en zetten hier ook op in. Wel vinden we het zorgelijk dat er in de NZa-monitor nergens wordt ingegaan op de kwaliteit van zorg. Dit is namelijk essentieel voor onze verzekerden. De insteek lijkt te zijn dat er meer aanbieders gecontracteerd moeten worden ongeacht de kwaliteit. Zorgverzekeraars zien veel relatief kleine zorgaanbieders. Uit data van Vektis blijkt dat er bijvoorbeeld ruim 1700 zorgaanbieders zijn met minder dan 10 cliënten. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang van zorg in de wijk. Ook het inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg is in die gevallen lastiger.”

Afschaffen minutenregistratie succesvol
In de NZa-monitor is ook aandacht voor de nieuwe registratiemethode voor de wijkverpleging die dit jaar in werking is gegaan. De oude minutenregistratie, waar veel administratietijd mee gemoeid was, is niet meer nodig. Adema: “Het is mooi om te zien dat al 44% van de zorgaanbieders van de minutenregistratie afgestapt is. De nieuwe registratienorm is een meer volwassen manier van verantwoorden, gebaseerd op het vertrouwen in de professionals. Daarbij scheelt het de zorgaanbieders in administratieve lasten, waardoor er meer tijd is voor de cliënt.”

Meer snelheid maken met eHealth en innovatieve technologieën
De NZa komt in de monitor met een aantal aanbevelingen en conclusies richting zorgverzekeraars. Ze zien graag dat eHealth en innovatieve technologieën sneller van de grond komen. Ook zorgverzekeraars zien dat deze vernieuwingen in de zorg bij dragen aan de juiste zorg op de juiste plek en de kwaliteit van leven van cliënten. Alle verzekeraars hebben in hun inkoopbeleid een innovatieparagraaf opgenomen om innovatie te stimuleren. Adema: ”Maar we merken in de praktijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders elkaar nog niet genoeg weten te vinden op dit onderwerp. We spreken elkaars taal nog onvoldoende. Daarom zijn we als ZN met Actiz, V&VN en Zorgthuisnl in gesprek om dit te versnellen. Ook het opschalen naar meer landelijke dekking van goede voorbeelden hoort hierbij.”

Cliëntenstops
Zorgverzekeraars worden door de NZa aangesproken op de cliëntenstops. Zorgaanbieders hebben bij de NZa aangegeven dat zorgverzekeraars de voorwaarden voor bijcontractering niet goed communiceren en dat onze beslistermijn te lang is. Adema: “Hier herkennen wij ons als zorgverzekeraars niet in. Deels omdat niet alle zorgverzekeraars werken met budgetplafonds, deels omdat wij merken dat de cliëntenstops veroorzaakt worden door personeelskrapte. We zijn ons er uiteraard wel van bewust dat onze verzekerden gebaat zijn bij een contracteerproces dat snel en correct verloopt. We gaan daarom de komende maanden met alle branchepartijen werken aan verbetering van dit proces.”

Integraal tarief voor verpleging en verzorging
Ook het integrale tarief voor verpleging en verzorging wordt genoemd in de NZa-monitor. Zorgaanbieders geven aan dat dit tarief niet altijd toereikend is voor de zorg die ze leveren voor een zorgvraag die steeds complexer wordt. Adema: “Het is begrijpelijk dat voor de kleinere aanbieders die specialistische zorg leveren het integrale tarief, dat werkt met gemiddelden, niet altijd volstaat.” De NZa start binnenkort met een evaluatie van het integrale tarief, waaruit moet blijken wat de precieze omvang van de uitdaging is. Adema: "Dat onderzoek wachten we met belangstelling af."