handen4-bc0c97ad-8833-4f7a-bb33-84fcd900ec83.png
Zorgverzekering 17-05-2019

Nieuwe bekostiging voor extramurale zorg aan mensen met zintuiglijke beperking

Dankzij een succesvolle, brede samenwerking voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 1 januari 2020 een nieuwe bekostiging in voor de extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking. Het gaat om verzekerden met een visuele of auditieve beperking of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De nieuwe bekostiging is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van cliënten en zorgverzekeraars. Dit met als doel om prestaties en tarieven te maken die goed aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk.

De nieuwe bekostiging is nodig om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd en het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren. De bekostiging stimuleert daarnaast het leveren van doelmatige zorg aan de cliënt. Zorgverzekeraars krijgen in de nieuwe bekostiging meer inzicht in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten.

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Heel mooi om te zien dat de nieuwe bekostiging tot stand is gekomen dankzij samenwerking met alle betrokkenen, in het bijzonder de cliënten. De gemaakte afspraken sluiten beter aan op de behoeften van deze specifieke groep verzekerden. Het draagt bovendien bij aan de inkoopdialoog tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.”

Oscar Dekker, voorzitter van het bestuur van de Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen (SIAC): “We hebben samen een mooi inhoudelijk traject neergezet door goed met elkaar samen te werken.”

Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa: “Wij willen alle betrokken complimenteren en bedanken voor hun inzet. Daarvoor is veel inspanning geleverd en met toewijding gewerkt. Zonder de combinatie van de zorginhoudelijke kennis met onze data-analyses waren we niet tot dit resultaat gekomen.”

Bronnen: NZa , ZN , SIAC