gehandicaptenzorg gehandicapten Wlz-1b54832c-8f75-4746-9b9a-ceda2882c61c.jpg
Langdurige zorg 14-11-2019

NZa: kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk bij zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is positief over het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg als instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector naar een hoger plan te brengen. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader vooral als een vliegwiel om een verbeterproces in gang te zetten en niet alleen als een verantwoordingsdocument. Gesprekken tussen zorgaanbieder en zorgkantoor gaan nu meer over de inhoud van de zorg. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de NZa.

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is in 2017 op initiatief van de sector zelf vernieuwd. De NZa heeft nu onderzocht hoe zorgkantoren hun rol in het kwaliteitskader invullen en welke verbeteringen mogelijk zijn. In het kwaliteitskader wordt de nadruk gelegd op het van elkaar (en de cliënten) willen leren en het opzetten van een continu verbeterproces. Het gesprek over de kwaliteit op basis van de kwaliteitsrapporten die instellingen zelf opstellen, is daarin een belangrijk element. Het kwaliteitskader biedt het zorgkantoor én de zorginstelling de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg zo bespreekbaar en beheersbaar te maken. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader en de bijbehorende rapporten als een weergave van het leerproces van de zorginstellingen. 

Betrokkenheid cliëntenraad
Zorgkantoren sturen op het vergroten van de betrokkenheid van de cliëntenraad van de instelling bij het kwaliteitskader, door bijvoorbeeld de cliëntenraad te willen betrekken bij de kwaliteitsdialoog. Die betrokkenheid mag – volgens zorgkantoren - in veel gevallen best nog wat groter zijn.

Verbeteringen kritisch volgen
De afgelopen jaren zijn zorginstellingen zich steeds bewuster geworden van hun eigen rol bij het realiseren van veranderingen en verbeteringen. Ondanks het positieve beeld over het kwaliteitskader staat de sector de komende jaren nog voor een aantal uitdagingen; verbeterprocessen moeten aantoonbaar effect opleveren. Zorgkantoren verwachten dat zorginstellingen knelpunten in het kwaliteitsrapport durven opnemen, zodat die besproken kunnen worden in de kwaliteitsdialoog.

De zorgkantoren moeten zelf de komende jaren aantonen dat zij de verbeteringen die zorginstellingen doorvoeren, kritisch volgen en waar nodig bijsturen, meldt de NZa.