Zorg%20staat%20voorop.jpg
15-06-2022

Aanvragen covidregeling 2021 voor Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) – UPDATE

Aanbieders van Wijkverpleging kunnen vanaf 14 juni een aanvraag doen voor de coronaregeling Wijkverpleging 2021. Daarnaast moeten aanbieders ELV/GRZ die eerder een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage deden, vanaf 14 juni de aanvraag indienen voor hun AGB ondernemingen die niet zelfstandig in aanmerking kwamen voor de regeling. De zorgverzekeraars verzoeken aanbieders die verzuimd hebben hun meerkostenspecificatie in te dienen, dit uiterlijk 30 juni alsnog te doen.

Compensatieregeling Wijkverpleging

Met de COVID-compensatieregeling wijkverpleging komen de zorgverzekeraars zorgaanbieders met een ZVW-omzet in 2019 van € 10 miljoen of meer tegemoet die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in wijkverpleging door de COVID-19 in de periode januari t/m december 2021 én als gevolg hiervan een negatief resultaat hebben over 2021. Voor deze compensatieregeling geldt dus een aanvullende ingangseis in de vorm van een negatief instellings- en/of ZVW-resultaat.

Aanbieders vragen de compensatieregeling in twee termijnen aan: in eerste termijn vullen aanbieders het aanvraagformulier in het VECOZO-portaal in voor de AGB-code die voldoet aan de gestelde omzeteis. Aanbieders geven daar ook aan welke AGB-codes bij hun concern behoren en daarom ook onder deze regeling vallen. Het portaal voor deze eerste termijn is hiervoor geopend van 14 juni 2022 tot en met 5 juli 2022. Iedere aanbieder die in aanmerking wil komen voor de regeling moet in deze periode zijn aanvraag indienen.

In tweede termijn vragen zorgverzekeraars aan aanbieders om voor die AGB-ondernemingen die niet zelfstandig in aanmerking komen voor de regeling maar wel bij het concern behoren, de regeling aan te vragen. Op een later moment zullen zorgverzekeraars vaststellen en bekendmaken wanneer het aanvraagportaal voor deze tweede termijn geopend wordt.

CB-regeling voor ELV en GRZ

Zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ met ten minste één AGB-ondernemingscode met een cumulatieve omzet GRZ en ELV in 2019 groter dan € 1 miljoen, die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in GRZ en ELV door COVID-19 in de periode januari t/m december 2021, konden in het voorjaar een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering door COVID-19. Aanbieders gaven daar ook aan welke AGB-codes bij hun concern behoren en daarom ook onder deze regeling vallen, alhoewel deze codes niet zelfstandig in aanmerking komen voor de regeling.

Om de aanvraag af te ronden, vragen aanbieders nu in tweede termijn de regeling aan voor deze niet-kwalificerende AGB codes. Het aanvraagformulier in het VECOZO portaal is hiervoor geopend van 14 juni 2022 tot en met 5 juli 2022.

Herinnering: Ex post afrekenen van meerkosten & afrekenen Covid bedden

Zorgverzekeraars vergoeden aan zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ met een totale ZVW-omzet in 2019 van €10 miljoen of meer, de extra kosten die zij hebben gemaakt in 2021 om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de COVID-19 pandemie.

Daarnaast moeten zorgaanbieders die in 2021 zorg hebben geleverd op ELV-COVID-afdelingen en hiervoor een addendum ‘eerstelijnsverblijf corona cohortverpleging’ hebben afgesloten, een verzoek doen voor ex post afrekening in verband met ELV-COVID-bedden.

Naast de aanvraag bij VECOZO specificeren aanbieders hun gemaakte meerkosten met behulp van het meerkostenformat en leveren zij deze via mail aan bij ZN. De indienperiode voor deze specificatie sloot 31 mei 2022. Desondanks hebben zorgverzekeraars nog niet alle specificaties ontvangen. Daarom is de indientermijn eenmalig verlengd tot 30 juni 2022.

Meer informatie over de voorwaarden, werkwijze en het format voor de specificatie van de ex post meerkostenvergoeding elders op de ZN-website. Aanbieders die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen hun verzoeken sturen naar het emailadres expostmeerkostenWEG@zn.nl.