Minister Helder-91e3bd5e-5d3c-45ea-be04-811e6768383c.jpg
Langdurige zorg 03-10-2022

Zorgkantoren ontvangen minister Helder

Minister Helder bracht maandagavond een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij sprak met de commissie Langdurige Zorg over hoe de zorgkantoren eraan werken om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Daarbij kwamen aansluitend op het programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integrale Zorgakkoord (IZA) onder andere de capaciteit van de verpleegzorg, de transitie in de gehandicaptenzorg, het inkoopbeleid en cliëntondersteuning aan bod.

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen die recht heeft op langdurige zorg, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Door ontwikkelingen als vergrijzing en personeelskrapte komt deze zorgplicht onder druk te staan. Zorgkantoren werken in ZN-verband samen aan een aantal strategische thema’s en tientallen projecten om de langdurige zorg toegankelijk te houden. Zij doen dat vanuit drie perspectieven: de klant, toegang en betaalbaarheid. Tijdens de ontmoeting werd een aantal thema’s en projecten toegelicht. Daarbij vormden het WOZO-programma en IZA de rode draad.

Toegang
Iedereen de zorg geven waar hij of zij recht op heeft, is een plicht van de zorgkantoren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en de personeelskrapte in de zorg ligt daar een uitdaging. Het aantal mensen dat verpleegzorg nodig heeft, neemt toe. Net als de wachtlijsten. De zorgkantoren willen – aansluitend bij WOZO - versnellen op de capaciteitsopgave. Met zorgaanbieders, gemeenten, VWS en andere betrokken partijen moet de opgave die er ligt worden gerealiseerd. De vele maatregelen voortvloeiend uit WOZO vragen de komende tijd nog uitwerking. Zorgkantoren willen voorkomen dat het realiseren van extra plaatsen hierdoor vertraging oploopt. Om te zorgen dat de voortgang blijft lopen, zijn de zorgkantoren actief in de regio. De betrokken partijen spreken elkaar hierover regelmatig. Door samen te werken en de uitdagingen aan te gaan, kan de toegang tot de langdurige zorg voor iedereen worden gewaarborgd.

Betaalbaarheid
Zorgkantoren sluiten regionale contracten met aanbieders van langdurige zorg. Samen maken zij afspraken over de kwaliteit van de zorg en welke zorg de aanbieders kunnen leveren. De huidige ontwikkelingen vragen om stabiliteit van de inkoop van zorg. Daarom willen de zorgkantoren toe naar meerjarige contracten die aansluiten op de regionale praktijk. De transitie in de regio sluit aan bij de Integrale Zorgakkoorden (IZA) waarin regionale samenwerking centraal staat. Om de transitie goed vorm te geven is samenwerking tussen de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en het sociaal domein noodzakelijk. IZA richt zich met name op de Zvw. In het gesprek met de minister vroegen de commissieleden aandacht voor de verbinding met de Wlz en integraal blijven benaderen van de transformatieplannen.

Cliëntondersteuning
De commissie heeft toegelicht hoe belangrijk clientondersteuning is voor mensen met een Wlz indicatie, nu en ook zeker in de toekomst. Cliëntondersteuners helpen mensen zorg en ondersteuning goed te organiseren. Voor mensen met een Wlz-indicatie is via de zorgkantoren cliëntondersteuning beschikbaar. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod en helpt mensen bij het aanvragen van zorg en om bewuste keuzes te maken over hun zorg. Ook het Landelijk Platform Langdurige Zorg (LPLZ) wat de zorgkantoren ontwikkelen helpt hierbij. Door de juiste keuzes te maken en de juiste ondersteuning bij het maken van die keuzes kan passende zorg worden gerealiseerd.