CAO

Zorgverzekeraars kennen een eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor circa 6.000 medewerkers. Zorgverzekeraars Nederland onderhandelt namens een aantal leden van ZN (de zorgverzekeraars) met de vakorganisaties (FNV, De Unie en CNV Vakmensen). Belangrijke thema’s zijn salaris en pensioen. Het resultaat van de onderhandelingen is een raamwerk, waarbinnen de individuele zorgverzekeraars hun eigen accenten kunnen aanbrengen. De laatst afgesloten cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. De CAO zorgverzekeraars 2016 - 2018 kan hier worden gedownload.

Onder de cao vallen: CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid, De Friesland, DSW en Eno. Achmea en VGZ hebben een eigen cao en ONVZ en ASR vallen onder de Cao Verzekeringsbedrijf (Verbond van Verzekeraars).

De in de Cao 2016-2018 gemaakte afspraken zijn hieronder weergegeven.

Loonontwikkeling
De lonen worden driemaal structureel verhoogd: met 0,5% per 1 oktober 2016, met 1,5% per 1 januari 2017 en nog een keer 1,5% per 1 oktober 2017.

Wachtgeldregeling
Tijdens de looptijd van de cao komt er een studie naar de wachtgeldregeling. De twintig jaar oude overgangsregeling wachtgeld sluit steeds minder aan bij ontwikkelingen zoals de verschuiving van de pensioenleeftijd, de vermindering van de WW-rechten en de maatschappelijke opvatting over duurzame inzetbaarheid.

Er wordt gezocht naar alternatieven voor de wachtgeldregeling. Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker zal daarbij een belangrijke rol spelen. Door voorlichting en een enquête worden werknemers bij het onderzoek betrokken.

Arbeidstijden
De cao-partijen willen graag dat zowel medewerkers als werkgevers in staat zijn flexibel te werken en dat medewerkers meer invloed krijgen op de te werken uren. Hiermee kan ook voor een betere balans tussen werk en privé worden gezorgd.

Zorgverzekeraars kunnen een pilot starten voor medewerkers die in een rooster werken. Bij de pilot kan de in de cao geregelde systematiek van toeslagen voor werken op onregelmatige uren buiten werking gesteld worden. Medewerkers kunnen zich bij de pilot inschrijven voor uren waarop zij willen werken. Toeslagen worden verleend voor het werken op de moeilijk te vervullen tijdstippen. Die tijdstippen hoeven niet per se overeen te komen met de tijdstippen waarover medewerkers nu toeslagen krijgen. Afgesproken is dat de pilot kostenneutraal wordt uitgevoerd en dat er voor een adequate bezetting wordt gezorgd.

Overige afspraken
Verder is afgesproken, dat de wachtgeldregeling buiten werking kan worden gesteld als werkgevers en vakorganisaties dat in een sociaal plan overeenkomen.
Er is op landelijk niveau nog steeds geen duidelijkheid over de verzekering van het derde WW-jaar. Als die duidelijkheid er wel is, gaan cao-partijen om de tafel zitten met de intentie ook bij zorgverzekeraars een verzekering te regelen.

Binnen het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars wordt een onderzoek gestart met als thema duurzame inzetbaarheid en een gezonde werkdruk. Bij het onderzoek is er ook aandacht voor mantelzorg en ook de resultaten van het project “Werken aan leuk werk” worden meegenomen.

Het sectorfonds start een initiatief om in de bedrijven aandacht te vragen voor de doelgroep van de participatiewet. Het gaat dan om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Pensioen
Per 1 januari 2015 is een nieuwe pensioenregeling van kracht geworden.
De pensioenregeling voor de zorgverzekeraars is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ). Brochures, nieuws en reglementen en dergelijke zijn te vinden op www.sbz.nl.  

Voor 2017 zijn de belangrijkste parameters:

Opbouwpercentage

 1,875%

Franchise

    € 14.176

Maximaal pensioengevend salaris 

  € 103.317

                             
De werknemers betalen 1/4 deel van de totale pensioenpremie:

Tot en met schaal 10

7,43%

Vanaf schaal 11:

2,43%


Arbocatalogus en digitale RI&E
Voor de beheersing van arbeidsrisico’s moet iedere organisatie van tijd tot tijd een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers en werknemers dragen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Kernbegrippen in de Arbowet zijn: meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels. De overheid stelt nog steeds doelvoorschriften vast, maar het is aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier ze invulling geven aan deze doelvoorschriften. De afspraken die werknemers en werkgevers maken, zijn in een arbocatalogus vastgelegd: kijk hiervoor op www.gezondverbond.nl. Er is gekozen voor aansluiting bij de arbocatalogus voor het verzekeringsbedrijf. De twee arbeidsrisico’s die centraal staan: werkdruk en beeldschermwerk.

Permanente Commissie
De Permanente Commissie (PC) geeft adviezen in kwesties waarin werknemer en werkgever van mening verschillen. Het betreft alleen geschillen op grond van de Cao voor de zorgverzekeraars. Een geschil kan bijvoorbeeld de arbeidsduur, functiewaardering of bijzonder verlof betreffen.
In eerste instantie moeten de partijen de procedures doorlopen die intern bij de zorgverzekeraars zijn voorgeschreven. Bij de PC moeten de partijen aangeven of zij een bindend of een niet-bindend advies wensen. Alleen wanneer beide partijen daar om vragen stelt de PC een bindend advies op. In hoofdstuk 18 van de Cao voor de Zorgverzekeraars wordt de beroepsprocedure verder uiteengezet.