CAO

Zorgverzekeraars kennen een eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor circa 5.500 medewerkers. Zorgverzekeraars Nederland onderhandelt namens een aantal leden van ZN (de zorgverzekeraars) met de vakorganisaties (FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen). Belangrijke thema’s zijn salaris en pensioen. Het resultaat van de onderhandelingen is een raamwerk, waarbinnen de individuele zorgverzekeraars hun eigen accenten kunnen aanbrengen. De laatst afgesloten cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 setember 2020. De cao zorgverzekeraars kan hier worden gedownload. 

Onder de cao vallen: CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid, DSW en Eno.

De in de cao 2019-2020 gemaakte afspraken zijn hieronder weergegeven.

Loon en pensioen
Het contract kent een looptijd van 15 maanden van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2020. Medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 3,0% per 1 juli 2019. Per 1 juli 2020 volgt nog een verhoging van 0,75%.

Mede vanwege de extreem lage rente en de aanbevelingen van de commissie parameters (Dijsselbloem) was het pensioenvraagstuk een belangrijk thema aan de onderhandelingstafel.  De premie voor het pensioen wordt fors hoger. Afgesproken is dat werkgevers een deel van deze verhoging financieren. De rest wordt gefinancierd uit de toeslag van 2,85% van de loonsom die de werkgever aan het pensioenfonds betaalt voor extra indexatie. Hierdoor blijft de werknemerspremie - ondanks de hogere pensioenkosten voor 2020 - ongewijzigd.

Sabbatical regeling
Medewerkers krijgen vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om een sabbatical aan te vragen.  De sabbatical duurt minimaal 2 en maximaal 3 maanden. Tijdens de sabbatical loopt de pensioenopbouw gewoon door en wordt 40% van het salaris doorbetaald. Medewerkers mogen 1 keer in de 7 jaar een sabbatical opnemen. Voor medewerkers die 10 jaar voor de AOW leeftijd zitten geldt dat zij de sabbatical periode ook niet aaneengesloten kunnen opnemen. Zij kunnen bijvoorbeeld 1 dag per week minder werken met sabbatical verlof.

Ontwikkeling werknemers
Medewerkers worden gestimuleerd om een MBO4 diploma te halen. De kosten hiervan worden door de werkgever vergoed. Ook wordt de regeling voor studieverlof verruimd. Een nieuw initiatief is, dat  binnen het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars wordt onderzocht of medewerkers - als ze dat willen - hun carrière in de zorg zouden kunnen voortzetten.

Overige afspraken
Er zijn ook afspraken gemaakt over:

•           Een vergoeding voor het laten maken van een financiële foto/financieel advies

•           De certificering van vertrouwenspersonen

•           Mantelzorg

•           Beëindiging van het dienstverband bij arbeidsongeschiktheid

Algemene info pensioen
De pensioenregeling voor de zorgverzekeraars is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ). Brochures, nieuws en reglementen en dergelijke zijn te vinden op www.sbz.nl.    

Voor 2019 zijn de belangrijkste parameters:

Opbouwpercentage

 1,875%

Franchise

  € 13.785

Maximaal pensioengevend salaris 

  € 107.593

                             
De werknemers betalen 1/4 deel van de totale pensioenpremie:

Tot en met schaal 10

7,13%

Vanaf schaal 11:

2,13%


Arbocatalogus en digitale RI&E
Voor de beheersing van arbeidsrisico’s moet iedere organisatie van tijd tot tijd een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers en werknemers dragen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Kernbegrippen in de Arbowet zijn: meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels. De overheid stelt nog steeds doelvoorschriften vast, maar het is aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier ze invulling geven aan deze doelvoorschriften. De afspraken die werknemers en werkgevers maken, zijn in een arbocatalogus vastgelegd: kijk hiervoor op www.gezondverbond.nl. Er is gekozen voor aansluiting bij de arbocatalogus voor het verzekeringsbedrijf. De twee arbeidsrisico’s die centraal staan: werkdruk en beeldschermwerk.