CAO

Zorgverzekeraars kennen een eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor circa 6.000 medewerkers. Zorgverzekeraars Nederland onderhandelt namens een aantal leden van ZN (de zorgverzekeraars) met de vakorganisaties (FNV, De Unie en CNV Vakmensen). Belangrijke thema’s zijn salaris en pensioen. Het resultaat van de onderhandelingen is een raamwerk, waarbinnen de individuele zorgverzekeraars hun eigen accenten kunnen aanbrengen. De laatst afgesloten cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. De cao zorgverzekeraars kan hier worden gedownload.

Onder de cao vallen: CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid, DSW en Eno. Achmea, ASR en VGZ hebben een eigen cao en ONVZ valt onder de cao Verzekeringsbedrijf (Verbond van Verzekeraars).

De in de cao 2018-2019 gemaakte afspraken zijn hieronder weergegeven.

Loonontwikkeling
De lonen worden structureel verhoogd: met 2% per 1 juli 2018. 

Voorlichting en bewustwording pensioen
Binnen het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars wordt een project pensioenvoorlichting gestart. Aanleiding voor de voorlichting is de oplopende AOW-leeftijd. Deze zorgt ervoor dat medewerkers langer doorwerken.

Er zal met name aandacht worden besteed aan deeltijdpensioen en aan de mogelijkheden om het pensioen eerder in te laten gaan. Deeltijdpensioen kan helpen om de overgang van het werkzame leven naar pensioen te vergemakkelijken.

Daarnaast zal de voorlichting worden gericht op het eerder laten ingaan van het pensioen. De SBZ-regeling kent inmiddels een pensioenleeftijd van 68 jaar. Medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan hebben vaak langere tijd pensioen opgebouwd op 62,65 en 67 jaar en daarmee mogelijk ruimte om pensioen te vervroegen. Voorlichting kan bijdragen aan het maken van weloverwogen keuzes door medewerkers. In het project wordt de samenwerking gezocht met SBZ.

Mantelzorg
De bepaling met betrekking tot mantelzorg (hoofdstuk 3 artikel 12) wordt
aangepast. De eis dat een medewerker tenminste één jaar in dienst moet zijn voordat
mantelzorgverlof kan worden aangevraagd, komt te vervallen. Ook de bepaling, dat het verlof gedurende maximaal een periode van 6 maanden kan worden opgenomen, komt te vervallen.

Recht op loon bij vakantie en ziekte
Vakorganisaties hebben verzocht om na te gaan hoe om wordt gegaan met de uitspraak van 15 september 2011 (Williams/British Airways) met betrekking tot het opnemen van onregelmatigheidstoeslag in het loonbegrip tijdens vakanties. Werkgevers hebben ingestemd met een onderzoek dat binnen het Sectorfonds wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt uiterlijk afgerond per 30 juni 2019. Gedurende de looptijd van het onderzoek wordt de verjaring gestuit.

Pensioen
De pensioenregeling voor de zorgverzekeraars is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ). Brochures, nieuws en reglementen en dergelijke zijn te vinden op www.sbz.nl.  

Voor 2018 zijn de belangrijkste parameters:

Opbouwpercentage

 1,875%

Franchise

    € 13.344

Maximaal pensioengevend salaris 

  € 105.075

                             
De werknemers betalen 1/4 deel van de totale pensioenpremie:

Tot en met schaal 10

7,28%

Vanaf schaal 11:

2,28%


Arbocatalogus en digitale RI&E
Voor de beheersing van arbeidsrisico’s moet iedere organisatie van tijd tot tijd een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers en werknemers dragen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Kernbegrippen in de Arbowet zijn: meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels. De overheid stelt nog steeds doelvoorschriften vast, maar het is aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier ze invulling geven aan deze doelvoorschriften. De afspraken die werknemers en werkgevers maken, zijn in een arbocatalogus vastgelegd: kijk hiervoor op www.gezondverbond.nl. Er is gekozen voor aansluiting bij de arbocatalogus voor het verzekeringsbedrijf. De twee arbeidsrisico’s die centraal staan: werkdruk en beeldschermwerk.

Verzekering derde WW-jaar Cao voor de Zorgverzekeraars
In de Cao voor de Zorgverzekeraars 2016-2018 is afgesproken, dat het derde WW-jaar verzekerd zal worden. De verzekering voor het derde WW-jaar is per 1 juni 2018 ingaan.

Er is een stichting in het leven geroepen - de stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) - die ziet op uitbetaling van de uitkeringen en inning van de premie. De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

De PAWW-uitkering gaat in na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

Permanente Commissie
De Permanente Commissie (PC) geeft adviezen in kwesties waarin werknemer en werkgever van mening verschillen. Het betreft alleen geschillen op grond van de Cao voor de zorgverzekeraars. Een geschil kan bijvoorbeeld de arbeidsduur, functiewaardering of bijzonder verlof betreffen.
In eerste instantie moeten de partijen de procedures doorlopen die intern bij de zorgverzekeraars zijn voorgeschreven. Bij de PC moeten de partijen aangeven of zij een bindend of een niet-bindend advies wensen. Alleen wanneer beide partijen daar om vragen stelt de PC een bindend advies op. In hoofdstuk 18 van de Cao voor de Zorgverzekeraars wordt de beroepsprocedure verder uiteengezet.