Gedragscode

Zorgverzekeraars hebben met elkaar een aantal gedragscodes ontwikkeld. Dit is een vorm van zelfregulering, gebaseerd op voor  zorgverzekeraars geldende wet- en regelgeving. Zorgverzekeraars die lid zijn van ZN zijn gehouden deze codes na te leven en kunnen hier dus ook op aangesproken worden.

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap 
Zorgverzekeraars hebben in de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap  vastgelegd, hoe zij vanuit hun positie en taak hun maatschappelijke rol willen invullen. Het optreden van de zorgverzekeraar wordt gekenmerkt door drie basiswaarden: zekerheid, betrokkenheid en solidariteit. Verder staat in deze gedragscode hoe zij vanuit hun positie en taak hier invulling aan willen geven. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars wordt aangegeven of en op welke manier zorgverzekeraars in de verschillende processen met persoonsgegevens omgaan. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe gedragscode treedt in werking op 1 januari 2020. De vorige gedragscode komt hiermee te vervallen.

Het protocol materiële controle is onderdeel van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, en geeft nadere uitwerking aan het in de gedragscode genoemde onderwerp materiële controle. Het protocol is voor de Zorgverzekeringswet gebaseerd op de Regeling zorgverzekering, waarin de eisen staan die gelden voor de uitvoering van materiële controle, waaronder detailcontrole. Voor de Wet langdurige zorg en de aanvullende ziektekostenverzekering gelden vergelijkbare regelingen.

De gedragscode is zelfregulering en  is van kracht voor zorgverzekeraars op basis van het lidmaatschap van Zorgverzekeraars Nederland. Het onderwerp functionele eenheid is uitgewerkt in de gedragscode; de tekst van de gedragscode vervangt hiermee de tot 1 januari 2020 geldende uniforme maatregel (nummer 1) over dit onderwerp. De thans geldende uniforme maatregelen staan hieronder.

Uniforme maatregelen
Dit zijn regels waarin zorgverzekeraars bepaalde onderdelen, die in algemene zin terugkomen in de andere gedragscodes, nader invullen. Zorgverzekeraars willen voor wat de uitvoering van die aspecten betreft op uniforme wijze handelen. Ook aan de Uniforme Maatregelen zijn alle zorgverzekeraars gehouden.

Uniforme maatregel 02 - Privacy Statement
Uniforme maatregel 03 - Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer
Uniforme maatregel 05 - Maatregel verzekerden behorend tot kwetsbare groepen
Uniforme maatregel 06 - Privacy afhandeling declaraties
Uniforme maatregel 07 - Overstapregels tijdens prolongatie
Uniforme maatregel 08 - Informatieuitwisseling zorgverzekeraars bij controle en fraudebeheersing
Uniforme maatregel 09 - Gebruik authenticatiemiddelen bij internetapplicaties
Uniforme maatregel 10 - Gebruik van zorgvraagzwaartegegevens op basis van model 1.0
Uniforme maatregel 11 - Portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ)