Gedragscode

Zorgverzekeraars hebben met elkaar een aantal gedragscodes ontwikkeld. Dit is een vorm van zelfregulering, gebaseerd op voor  zorgverzekeraars geldende wet- en regelgeving. Zorgverzekeraars die lid zijn van ZN zijn gehouden deze codes na te leven en kunnen hier dus ook op aangesproken worden.

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap 
Zorgverzekeraars hebben in de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap  vastgelegd, hoe zij vanuit hun positie en taak hun maatschappelijke rol willen invullen. Het optreden van de zorgverzekeraar wordt gekenmerkt door drie basiswaarden: zekerheid, betrokkenheid en solidariteit. Verder staat in deze gedragscode hoe zij vanuit hun positie en taak hier invulling aan willen geven. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Governance Principes Verzekeraars
Ook onderschrijven zorgverzekeraars de Code Governance Principes Verzekeraars.  Dit heeft onder meer betrekking op de rol van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de verzekeraar, de functie van risicomanagement en audit binnen de verzekeraar en principes over beloning.

Verzekeraars hebben onderling afgesproken zich te houden aan de Governance Principes Verzekeraars en hierover te rapporteren in hun jaarverslag. Op de website www.mcverzekeraars.nl staat hierover meer informatie.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens wordt op een inzichtelijke wijze aangegeven op welke manier zorgverzekeraars in hun verschillende processen met privacygegevens omgaan. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze gedragscode is gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. Het initieel door het College Bescherming Persoonsgegevens gepubliceerde goedkeuringsbesluit is later ingetrokken (zie hier het intrekkingsbesluit). De gedragscode is zelfregulering en blijft daarmee onverkort van kracht voor zorgverzekeraars op basis van het lidmaatschap van Zorgverzekeraars Nederland.

Uniforme maatregelen
Dit zijn regels waarin zorgverzekeraars bepaalde onderdelen, die in algemene zin terugkomen in de andere gedragscodes, nader invullen. Zorgverzekeraars willen voor wat de uitvoering van die aspecten betreft op uniforme wijze handelen. Ook aan de diverse Uniforme Maatregelen zijn alle zorgverzekeraars gehouden.

Uniforme maatregel 01 - Functionele eenheid
Uniforme maatregel 02 - Privacy Statement
Uniforme maatregel 03 - Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer
Uniforme maatregel 04 - Direct Marketing
Uniforme maatregel 05 - Maatregel verzekerden behorend tot kwetsbare groepen
Uniforme maatregel 06 - Privacy afhandeling declaraties
Uniforme maatregel 07 - Overstapregels tijdens prolongatie
Uniforme maatregel 08 - Informatieuitwisseling zorgverzekeraars bij controle en fraudebeheersing
Uniforme maatregel 09 - Gebruik authenticatiemiddelen bij internetapplicaties
Uniforme maatregel 10 - Gebruik van zorgvraagzwaartegegevens op basis van model 1.0
Uniforme maatregel 11 - Portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ)