rolmaat-5ba85ad8-57dd-48bf-ac33-97c4bea9f019.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 25-04-2016

André Rouvoet: gepast gebruik is sleutel voor goede GGZ

“De kern van de Zorgverzekeringswet ligt bij gepast gebruik. Om het brede basispakket dat we hebben te behouden, moeten we samen zorgen voor doelmatige en passende zorg, ook in de GGZ.” Dit stelde ZN-voorzitter André Rouvoet op 21 april tijdens het congres van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Tijdens het congres werd het thema ‘Goede zorg tegen aanvaardbare kosten’ vanuit verschillende invalshoeken (patiënten, zorgprofessionals, instellingen, zorgverzekeraars) belicht. “Door zicht te hebben op de kwaliteit van de zorg kunnen zorgverzekeraars nagaan of premiegeld doelmatig wordt besteed. Krijgt de patiënt goede zorg tegen een passende prijs? En: krijgt de patiënt de zorg die bij zijn of haar situatie en wensen past?” hield Rouvoet zijn publiek voor.

Zorgaanbieders  in de GGZ hebben met elkaar de Agenda voor gepast gebruik en transparantie opgesteld. Rouvoet benadrukte in zijn presentatie dat de zorgpartijen hiermee de stappen zetten die nodig zijn om meer transparantie van de kwaliteit van de geleverde zorg te krijgen en dat zorgverzekeraars deze agenda daarom graag ondersteunen

Uniformering zorgstandaarden
In de Agenda voor gepast gebruik en transparantie heeft de ontwikkeling van de zorgstandaarden een belangrijke plaats. De achterliggende gedachte achter de zorgstandaarden is dat daarmee in de GGZ een uniformiteitsslag in de kwaliteit van de zorg wordt gemaakt: één zorgstandaard per aandoening én een beperkt aantal generieke kwaliteitsindicatoren. Hiermee wordt kwalitatief goede- en doelmatige zorg inzichtelijk voor patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor de verzekeraars is het van belang dat de zorgstandaarden normerend, transparant en toetsbaar zijn, zodanig dat deze leidend kunnen zijn in de zorgonderhandelingen en contractering.

Koppeling tussen drie kwaliteitsbronnen
Rouvoet gaf in zijn verhaal aan dat er drie databronnen zijn die ons inzicht geven in de kwaliteit van de GGZ: het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO), Stichting Benchmark GGZ (SBG) en Vektis. Het NKO werkt aan de kwaliteitsstandaarden, SBG biedt transparantie over behandelresultaten en Vektis biedt spiegelinformatie over de kosten van de geleverde behandelingen. “Het is belangrijk om deze drie bronnen zo goed mogelijk op elkaar af stemmen”, aldus Rouvoet. “Uiteindelijk willen we met elkaar het begrip gepast gebruik ook echt handen en voeten geven en dat kan door benchmarks te maken over kosteneffectiviteit: wie behaalt de beste resultaten per euro aan verzekeringspremie. Dan kan de bekostiging van de GGZ veranderen van een systeem dat betaalt voor tijd naar een bekostigingssysteem dat betaalt voor kwaliteit en resultaat voor onze verzekerden.”