Han Tanis, openingsfoto met logo-5610b0f7-1918-49bb-b09a-9f9395ad3866.jpg
Kwaliteit 13-07-2016

Han Tanis: standaardisatie in de backoffice is smeerolie van de Zorgverzekeringswet

De gemiddelde Nederlander staat er waarschijnlijk niet elke dag bij stil, maar nadat hij een zorgverlener heeft bezocht, moet die zorgverlener wel de declaratie naar de juiste zorgverzekeraar sturen. Maar naar welke verzekeraar? Om dat te bepalen moet een controle op verzekering gebeuren, kortweg COV. Gelukkig kan dat digitaal want per maand zijn er maar liefst 1 miljard van dat soort COV-transacties. En er worden per jaar voor ruim 40 miljard euro aan Zvw declaraties ingediend. Spin in het web daarbij is VECOZO, een digitaal portaal dat zorgt voor veilige en efficiënte administratieve processen tussen beide partijen. “Standaardisatie in de backoffice is de smeerolie van de Zorgverzekeringswet” stelt VECOZO-directeur Han Tanis.

We spreken Tanis in het licht van het 10-jarig bestaan van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hij is een van de sleutelfiguren die een belangrijke rol heeft gespeeld en dat nog steeds doet rond een belangrijk thema van de Zvw: de backoffice van zorgverzekeraars en in het verlengde daarvan vermindering van de administratieve lastendruk. Voor zorgverzekeraars én zorgaanbieders.

Tanis was in 2002 een van de grondleggers van VECOZO, dat is gestart als een initiatief van enkele zorgverzekeraars. “De aanleiding was beveiliging van de communicatie uitwisseling in de zorg. Zorgverzekeraars gingen in die tijd allemaal zelf elektronisch communiceren met zorgverleners via portalen. Er was behoefte aan één beveiligingsstandaard zodat de zorgverleners niet met bijvoorbeeld 10 beveiligingstechnieken te maken kregen.” De komst van de Zvw was dus niet de directe aanleiding voor de oprichting van VECOZO maar was wel een belangrijke mijlpaal voor de organisatie. “Om de overgang van ziekenfonds en particuliere verzekering naar de Zorgverzekering goed te laten verlopen, was het wel heel handig om dat elektronisch uniform te ondersteunen. “Bovendien was de Zvw in het leven geroepen om concurrentie te bevorderen, maar bij de backoffice draagt dat niet bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten in de zorg. Juist door op dit gebied samen te werken bereik je een kostenbesparing. En je ontlast de zorgverlener doordat je het administratieve verkeer vereenvoudigt.” Niet alleen zorgverleners en zorgverzekeraars profiteren van een veilige en efficiënte backoffice want “daarmee gaat elke euro aan premie maximaal naar de zorg en niet naar administratieve lasten en dus profiteren ook de verzekerden”, zegt Tanis. Hij durft de stelling wel aan dat VECOZO een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de afname van 20% van de overheadkosten van de zorgverzekeraars sinds 2006 waar het de basisverzekering aangaat.

Overstapservice
Met de komst van de Zvw konden mensen, anders dan voorheen, veranderen van zorgverzekeraar. Het uitwisselen van informatie over overstappers ging in 2006 nog grotendeels per fax. “VECOZO heeft in 2007 de overstapservice gelanceerd. Daarmee doen alle zorgverzekeraars de afmelding van verzekerden bij de concurrent digitaal. Tot die tijd was er regelmatig onduidelijkheid over het afmelden bij de oude verzekeraar. Dat leidde ertoe dat mensen soms ineens twee zorgverzekeringen hadden. Verzekerden kunnen nu makkelijker overstappen en VECOZO heeft met de overstapservice dus ook in dit opzicht een bijdrage geleverd aan de die bedoeling van de Zorgverzekeringswet.”

Administratief proces bij contractering
Naast dienstverlening op het gebied van declaratieverkeer en overstappen, ondersteunt VECOZO de zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het administratieve proces rond de contractering. “Met de inhoud van de contracten bemoeit VECOZO zich vanzelfsprekend niet, maar we ondersteunen wel het proces. Voorheen gingen zo’n 20.000 tot 30.000 contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op papier heen en weer. Nu kunnen we het hele onderhandelingsproces digitaal ondersteunen. Het voordeel is dat het uniform is en dat je dat afdwingt. Daarbij is het sneller. En het levert de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar tijd en geld op.”

Kwaliteitsregistraties
Han Tanis bekleedt een aantal verschillende functies. Naast directeur van VECOZO is hij primair directeur Finance & Risk bij Zilveren Kruis en voorzitter van de ZN Taskforce Kwaliteitsregistraties. Dit laatste doet hij dus niet als directeur van VECOZO, maar hij ziet wel parallellen met wat VECOZO doet. “Een van de doelen van de Taskforce is om uniformering en verbetering van kwaliteitsregistraties in de zorg te krijgen. Precies weten we het niet, maar de schatting is dat er momenteel ongeveer 100 miljoen euro per jaar aan kwaliteitsregistraties wordt uitgegeven.” De administratieve lasten in brede zin zijn sinds de komst van de Zvw behoorlijk afgenomen, maar op dit gebied is er nog veel te winnen. “Maar hierbij is het wel een stuk moeilijker, de materie is complex. Er zijn bijvoorbeeld veel meer partijen bij betrokken, zoals: de brancheorganisaties in de zorg, het ministerie van VWS, het Zorginstituut, de zorgverzekeraars en de patiëntenbeweging hebben hierin ieder een eigen belang. En die belangen zijn groot en divers. Maar als we er in slagen de registraties te uniformeren en verbeteren is er veel winst te halen. De output van de registraties helpt de zorg verbeteren, geeft daarvoor inzichten. Om dat te bereiken  is een perfecte digitale ondersteuning nodig.” Waar het bij administratieve lasten over euro’s gaat, gaat het bij dit onderwerp dus vooral om de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Nieuwe doelgroepen
In de loop der jaren is het aantal applicaties dat VECOZO biedt steeds gegroeid. Daarbij is de missie altijd: administratieve lasten tot een minimum beperken. Inmiddels gebeurt dat ook steeds meer in het verkeer tussen gemeenten en zorgverleners. En ook daar is een grote verandering in het zorgstelsel, sinds in 2015 de zorg meer decentraal wordt geregeld, een enorme impuls voor VECOZO. Zorgaanbieders kunnen dus declaraties aan steeds meer instanties via het centrale portaal van VECOZO indienen. De slotvraag aan Han Tanis is: hoe kijk je naar de toekomst? “We kunnen misschien een rol gaan spelen in het rechtstreekse contact met de verzekerde. Een pgb-portaal voor cliënten? Of aansluiten bij een andere interessante ontwikkeling als de poliskluis van het Verbond van Verzekeraars, dat de burger een overzicht biedt van al zijn polissen? Ik vind het mogelijk uitbreiden van onze dienstverlening naar verzekerden een spannende ontwikkeling. Het zou mooi zijn ook voor de verzekerde direct bij te dragen aan minder administratieve lasten, zoals wij dat nu al doen voor zorgverlener, zorgverzekeraar en gemeente.”