Operatie-51d51bd4-c143-4d37-95c4-41e83b3fa6be.jpg
Kwaliteit 20-12-2016

Innovatiefonds Zorgverzekeraars ondersteunt concentratie van kinderneurochirurgie

Kinderneurochirurgen willen gaan samenwerken in één virtueel centrum. Het netwerk moet de samenwerking van de kinderneurochirurgen faciliteren, aan kwaliteitsregistratie en kwaliteitsbevordering doen en wetenschappelijk onderzoek verrichten op nationaal niveau. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft financiële steun voor de uitrol van de digitale polikliniek, een onderdeel van het virtuele centrum.

Het uitblijven van verdere concentratie op het gebied van de kinderneurochirurgie lijkt de kwaliteit van zorg en de voortgang van wetenschappelijk onderzoek in de weg te staan. Om dit te verbeteren nemen de sectie kinderneurochirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en het Radboudumc het initiatief om de Nederlandse kinderneurochirurgen te verenigen binnen het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (KNNN). De manifestatie daarvan, het virtuele centrum, krijgt hulp van het Innovatiefonds.

Na een ongeluk naar het juiste ziekenhuis
Een ander project dat mag rekenen op steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Het gaat namelijk over vervoer naar het juiste ziekenhuis van iemand die een ongeluk heeft gehad. Wanneer een patiënt bij een ongeval betrokken is, beslissen de ambulance professionals naar welk type ziekenhuis de patiënt vervoerd wordt. Patiënten met ernstig letsel hebben de grootste kans op overleving als zij naar een traumacentrum worden vervoerd. Uit het recent verschenen rapport 'Landelijke Traumaregistratie 2011-2015' blijkt dat het percentage patiënten met ernstig letsel dat direct naar een traumacentrum werd getransporteerd landelijk varieerde tussen de 31 en 88%. Hieruit blijkt dat de traumaregio’s niet voldoen aan de door Zorginstituut Nederland gestelde landelijke norm van maximaal 10% ondertriage. De gevolgen van ondertriage zijn groot: patiënten lopen verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en een slechtere uitkomst op de lange termijn. Het UMC Utrecht wil de triagemethodiek verbeteren en heeft een predictiemodel voor het voorspellen van ernstig letsel ontwikkeld en gevalideerd. UMC Utrecht krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars om het predictiemodel te integreren in een mobiele app en om het in de praktijk te testen.

Galblaas wel of niet verwijderen
Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft ook besloten om bij te dragen aan een hulpmiddel waarmee artsen een betere diagnose kunnen stellen bij patiënten met klachten in de bovenbuik. Pijn in de bovenbuik komt jaarlijks bij 30 van de 1.000 patiënten in de huisartspraktijk voor. Dit kan veroorzaakt worden door aandoeningen van bijvoorbeeld de maag zoals een maagzweer of galstenen. Klachten van pijn in de buik en echografisch aangetoonde galstenen zijn vaak indicaties voor een galblaasoperatie. Galblaasverwijdering is één van de meest uitgevoerde operaties in Nederland. Op de lange termijn blijkt echter dat 30-40% van de patiënten na een galblaasverwijdering nog steeds klachten in de bovenbuik heeft. Bij deze groep patiënten is er mogelijk een onjuiste indicatiestelling toegepast. Sinds 2014 wordt in 24 Nederlandse ziekenhuizen de SECURE-studie uitgevoerd naar de juiste behandeling van patiënten met bovenbuikklachten en galstenen. Om afwachtend beleid te kunnen voeren is in deze studie een beslisregel ontwikkeld. Het Radboudumc krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage voor verdere validatie en implementatie van de beslisregel.

Voedingssupplementen bij agressief gedrag verstandelijk gehandicapten
Een vierde project dat kan rekenen op steun van het Innovatiefonds is een onderzoek naar de toegevoegde waarde van voedingssuplementen bij agressief gedrag bij cliënten binnen de gehandicaptenzorg. Dit komt veel voor: naar schatting bij 9 tot 24% van de cliënten, oplopend tot 45% bij cliënten die in een instelling verblijven. Bij begeleiders van cliënten kan het leiden tot verhoogde werkstress, letsel en/of ziekteverzuim. Agressief gedrag kan een reden zijn om antipsychotica voor te schrijven maar uit diverse studies is gebleken dat ook voedingssupplementen een positief effect kunnen hebben op gedrag. Op basis van die studies is dit jaar besloten voedingssupplementen toe te dienen in justitiële inrichtingen in Nederland. Ook is er een effectiviteitsstudie bij langdurig opgenomen volwassen psychiatrische patiënten gestart. Het bestuur van het Innovatiefonds heeft besloten een bijdrage te geven aan een onderzoek door het LUMC naar de toegevoegde waarde van voedingssupplementen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.