fraude-28cdbc2b-2b9e-47fd-a8e7-03a570b916d6.jpg
Controle & Fraudebeheersing 10-05-2017

Veldpartijen bespreken vorderingen fraudeaanpak pgb

Zorgkantoren, VWS, NZa en Inspectie SZW hebben op 8 mei met elkaar ervaringen uitgewisseld over de uitvoering van het beleid ‘goeder trouw’ bij het persoonsgebonden budget (pgb). Ook bespraken ze met elkaar hoe een eventuele overdracht naar het strafrecht het beste kan verlopen. Het doel van het beleid goeder trouw, dat in 2015 is ingevoerd, is frauderende zorgaanbieders aan te pakken en budgethouders van een pgb die te goeder trouw zijn, te beschermen.

Zorgkantoren hebben de taak om fraude op te sporen, vast te stellen en aan te pakken. Hoewel budgethouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun pgb, zien zorgkantoren dat budgethouders slachtoffer kunnen zijn van fraude die gepleegd wordt door zorgaanbieders. Volgens de wet is de budgethouder in die situatie aansprakelijk, ondanks het feit dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. Zorgkantoren vinden dat niet de budgethouder, maar de frauderende zorgverlener aangepakt moet worden. Na overleg met staatssecretaris van Rijn is daarom de afhandeling van fraudezaken vanaf december 2015 gewijzigd. Zorgkantoren beoordelen bij fraudesignalen eerst zorgvuldig de situatie, waarbij ze nagaan of de betreffende budgethouders te goeder trouw zijn. Is dat het geval, dan wordt er nader onderzoek gedaan naar de betrokken zorgaanbieders. Als er sprake is van fraude door de zorgaanbieders én van goeder trouw bij budgethouders dan legt het zorgkantoor onder bepaalde voorwaarden de vordering neer bij zorgaanbieders. Het doel is frauderende zorgaanbieders aan te pakken en budgethouders die te goeder trouw zijn, te beschermen.

Overgang naar strafrecht
Het belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst was een eventuele overdracht van fraudeonderzoek van een zorgkantoor naar het strafrecht. Het is van groot belang dat bij een fraudeonderzoek zorgkantoren en de Inspectie SZW in een vroegtijdig stadium contact hebben met elkaar. Op deze manier kunnen ze goed samenwerken en waar nodig informatie delen. Dat is relevant om te beoordelen of een zaak in aanmerking kan komen voor mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Strafrecht wordt daar ingezet, waar het meeste effect bereikt kan worden. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bepaalt of strafrecht wordt ingezet.

Een fraudeonderzoeker en jurist van CZ lieten tijdens de themabijeenkomst met hun advocaat zien hoe zij uitvoering hebben gegeven aan het beleid. Zij benadrukten dat een multidisciplinaire aanpak de kans op succes vergroot en hebben een toelichting gegeven op de bij hen lopende civiele procedures tegen zorgaanbieders.

Zorggeld aan zorg besteden
In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.