ts_20150304_100_znbeeldbank-3cad9d0a-958c-41a4-ac70-edd87a89b127.jpg
Controle & Fraudebeheersing 02-04-2015

Gezamenlijk onderzoek controles curatieve GGZ 2013

Zorgverzekeraars hebben in nauwe samenwerking met ZN en GGZ Nederland gezamenlijk het initiatief genomen om een onderzoek op te zetten ten behoeve van de controles curatieve GGZ 2013. Dit initiatief ligt in het verlengde van het Plan van Aanpak Jaarrekeningen GGZ. Het gezamenlijk onderzoek controles cGGZ 2013 bevat een uniforme lijst met formele- en materiële controlepunten, zoals verblijf, feitelijke levering en behandelminuten. Deelname aan het onderzoek is voor GGZ-aanbieders vrijwillig.

In april 2014 heeft de NBA audit alert 32 uitgebracht. Veel GGZ-instellingen hebben een verklaring met beperking gekregen van accountants over hun jaarrekening over 2013. Afgelopen jaren heeft de dynamiek in het zorglandschap samen met veranderingen in publieke regelgeving en interpretatie daarvan tot veel onduidelijkheden geleid. Om deze reden zag de NBA een vergroot risico in de verantwoording van de gedeclareerde zorg en daarmee in de jaarrekeningen.

Transparant en eenduidig
Zorgverzekeraars moeten controleren of zorg rechtmatig en doelmatig is geweest. Om ervoor te zorgen dat de formele en materiële controles over schadejaar 2013 voor alle partijen efficiënt en effectief verlopen, hebben de zorgverzekeraars besloten gezamenlijk op te trekken. Met deze gezamenlijke aanpak zijn de controlepunten transparant en eenduidig voor alle partijen. Ook zetten partijen hiermee een beweging in gang naar Horizontaal Toezicht. De tijdslijnen zoals genoemd in dit Onderzoek controles cGGZ2013 passen binnen de in het Plan van Aanpak vastgestelde tijdslijnen.

Plan van aanpak
De afspraak om de inhoud van de materiële controles 2013 kenbaar te maken is een belangrijk onderdeel uit het ‘Plan van Aanpak jaarrekeningen cGGZ’. Dat plan van aanpak komt voort uit bestuurlijk overleg tussen GGZ Nederland, Platform Meer GGZ, Zorgverzekeraars Nederland, het Ministerie van VWS, de NZa, het Zorginstituut Nederland en de NBA waarin procesafspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de vraagstukken uit de NBA-alert opgelost zouden kunnen worden.

Frequently Asked Questions (FAQ) Onderzoek controles cGGZ 2013
De veel gestelde vragen en antwoorden worden doorlopend bijgesteld en indien van toepassing wekelijks gepubliceerd. Deze FAQ is ook terug te vinden op de website van GGZ Nederland.