NZa: intensievere aanpak PGB-fraude door zorgkantoren succesvol
Controle & Fraudebeheersing 14-04-2015

NZa: intensievere aanpak PGB-fraude door zorgkantoren succesvol

ZN is blij met de resultaten van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de effecten van de aanpak van fraude met Persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Uit het onderzoek blijkt dat de effectievere aanpak van de zorgkantoren effect sorteert. Net als de NZa zien zorgkantoren dat de verschuiving van de controles naar een eerder tijdstip tijdens het aanvraagproces van PGB’s een positieve uitwerking heeft. Zorgkantoren hebben altijd al gepleit voor een dergelijke aanpak.

De NZa meldt dat in 2013 en de eerste helft van 2014 de zorgkantoren in totaal 14.570 huisbezoeken aflegden om vast te stellen of PGB-geld rechtmatig en doelmatig gebruikt wordt. Ook voerden zij 'bewuste-keuzegesprekken' met mensen die een PGB willen aanvragen.

Bewindvoerder
Bij 7% van de huisbezoeken werd een vermoeden van fraude gerapporteerd. In 2013 stelden de zorgkantoren voor bijna 11 miljoen euro aan PGB-fraude vast. Ook het voeren van bewuste-keuzegesprekken helpt om onrechtmatig gebruik van PGB-geld tegen te gaan. Uit de gesprekken bleek dat tweederde van de budgethouders zelf niet bekwaam genoeg is om het budget te beheren. Een van de voorstellen van de NZa om het PGB fraudebestendiger te maken is dan ook om zorgkantoren in staat te stellen toelatingseisen te stellen bij het toekennen van een PGB. Bijvoorbeeld het verplicht stellen van een bewindvoerder bij kwetsbare mensen of een verplicht huisbezoek. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit er bovendien voor om te onderzoeken of het mogelijk is dat zo’n bewindvoerder ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden als hij namens de budgethouder de PGB-regie en/of administratie voert.

Terugvorderen bij zorgverlener
Een tweede voorstel van de NZa om fraude te beperken kan ook rekenen op steun van ZN. Op dit moment kan het zorgkantoor PGB-gelden die niet goed besteed zijn, alleen terugvorderen bij de budgethouder, bij de cliënt zelf dus. Dit vindt de NZa onwenselijk. Mensen weten vaak niet dat de zorgverlener het geld niet goed gebruikt heeft. Het zorgkantoor zou onrechtmatig besteed PGB-geld ook direct bij de zorgverlener moeten kunnen terugvorderen. ZN benadrukt daarbij wel dat het instrument PGB in beginsel de regie bij de budgethouder zelf neerlegt en dat die primair verantwoordelijk is voor een juiste verantwoording.

Kijk voor het onderzoek op de site van de NZa.