Zorgverzekeraars zetten stap naar open data
Digitalisering 04-11-2014

Zorgverzekeraars zetten stap naar open data

Zorgverzekeraars publiceren vandaag een eerste open dataset op basis van vergoede declaraties: het databestand Zorgverzekeringswet 2012. Dit bestand is voor iedereen toegankelijk en geeft inzicht in de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten van alle zorgsoorten binnen de Zorgverzekeringswet. Door deze gegevens te delen stellen zorgverzekeraars iedereen in staat om, bijvoorbeeld door onderzoek, meer kennis en inzicht te verkrijgen over kosten in de zorg. Het doel is om daarmee uiteindelijk de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Deze open dataset is gebaseerd op de betaalde zorgkosten over 2012. Het informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, ontvangt deze gegevens van de individuele zorgverzekeraars. Het bestand is onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, het aantal verzekerde jaren en de eerste drie cijfers van de postcode.

Het bestand wordt op geaggregeerd niveau aangeboden zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. In het bestand zitten gegevens van in totaal 17 miljoen verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet. Het totaal aan betaalde zorgkosten in de Zvw in 2012 bedraagt € 35 miljard.

Mogelijke analyses
Met dit bestand zijn allerlei analyses te maken. Bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de verschillen in zorgkosten tussen regio’s in Nederland. Deze uitsplitsing is natuurlijk ook te maken per zorgsoort. Zo zie je bijvoorbeeld dat er opvallende verschillen zijn tussen regio’s als het gaat om tweedelijns GGZ-kosten en kosten voor huisartsenconsulten. Op drie landkaartjes is dat inzichtelijk is gemaakt.

Eerste stap
Zorgverzekeraars zetten met dit open databestand een eerste stap in de transparantie van zorgkosten en geven hiermee invulling aan hun verantwoordelijkheid om verzekerden en zorgprofessionals inzicht te geven. De publicatie van de gegevens sluiten ook aan bij de motie van Voortman en Dijkstra over het ontsluiten van open data.
Het afgelopen jaar hebben Vektis en ZN zorgvuldig met zorgverzekeraars en andere betrokken partijen afstemming gezocht om tot een bruikbare en verantwoorde publicatie te komen van deze gegevens. In de toekomst gaan ZN en Vektis samen met veldpartijen onderzoeken waar behoeftes bestaan voor verdieping van het bestand, vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders ten aanzien van privacy en mededinging.

Het bestand is kosteloos te downloaden via www.vektis.nl.

ZN heeft vandaag over hetzelfde onderwerp een brief gestuurd naar Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer.