ehealth tablet oudere ouderen-cea34eb1-8411-42c4-b501-563bd4ca1cf6.jpg
Langdurige zorg 29-05-2019

Zorgkantoren zetten bij zorginkoop in op meer maatwerk en innovatie in langdurige zorg

Vanaf 2020 zal het thema innovatie een vast onderdeel worden van de dialoog tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over de kwaliteit van de langdurige zorg. Dat staat in de aanvullingen op het inkoopbeleid van de zorgkantoren voor 2020. Naast de aandacht voor innovatie, staan in het inkoopbeleid ook de nieuwe uitgangspunten voor de besteding van het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg. Voor de gehandicaptenzorg staat beschreven hoe de zorgkantoren de invulling van de 100 extra bedden voor mensen met een complexe zorgvraag gaan vormgeven. Uitgangspunt voor zorgkantoren bij de zorginkoop blijft het voeren van een goede en gelijkwaardige dialoog met zorgaanbieders om de kwaliteit van zorg volgens de wensen van cliënten continu te verbeteren.

Technologische innovaties bieden mogelijkheden voor meer eigen regie en kwaliteit van leven voor cliënten in de langdurige zorg. Daarnaast kunnen technologische innovaties bijdragen aan een betere communicatie tussen de cliënt en zijn netwerk (informeel en professioneel). Zorgkantoren willen samen met zorgaanbieders het komend jaar de mogelijkheden voor technologische innovatie onderzoeken. Zij zullen de deelname aan regionale platforms en het leren van koplopers stimuleren. Zorgkantoren verwachten daarnaast van zorgaanbieders dat zij een visie op technologische innovaties in de zorg ontwikkelen en een werkwijze om van een idee tot een geïmplementeerde innovatie te komen.

Nieuwe afspraken over besteding middelen voor verpleeghuiszorg
VWS heeft voor de komende jaren extra middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld. Voor de implementatie van het kwaliteitskader is in totaal € 2,1 miljard beschikbaar. ZN heeft met ActiZ nieuwe afspraken  gemaakt over de besteding van het kwaliteitsbudget in 2020. Daarnaast is ook komend jaar een ontwikkelbudget (€ 50 miljoen per jaar) beschikbaar voor het oplossen van problemen bij de implementatie van de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg.

Passend aanbod voor mensen met complexe zorgvraag
Voor de gehandicaptensector komen 100 extra plaatsen beschikbaar voor mensen met een complexe zorgvraag. Dit is afgesproken in het landelijke Programma Plan Volwaardig Leven. Daarnaast werken partijen aan het inzetten van ambulante crisisinterventieteams en het bevorderen en delen van kennis en expertise voor deze doelgroep. Zo ontstaat een landelijk dekking voor deze vorm van complexe zorg en kunnen cliënten sneller op de juiste plaats zorg krijgen. Het ministerie van VWS stelt in 2020 en verder, voor de uitvoering van deze activiteiten € 40 miljoen per jaar beschikbaar.

Dialoog zorgkantoren en zorgaanbieders
Zorgkantoren willen zorgaanbieders ondersteunen en versterken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ze voeren met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers hierover een continue dialoog. Op basis van de dialoog krijgen zorgkantoren inzicht in de kwaliteit van zorg en zien ze wat goede voorbeelden zijn op de diverse locaties. Deze delen ze met andere zorgaanbieders, zodat er een lerend netwerk ontstaat met het zorgkantoor als verbinder in de regio.

Lees de hier de Aanvulling 2020 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 -2020 voor bestaande zorgaanbieders  en de Aanvulling 2020 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018-2020 voor nieuwe zorgaanbieders.