support hulp ondersteuning, internetformaat-68833f39-a850-45ab-a4ad-6c65e0290a45.jpg
Langdurige zorg 29-05-2019

Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet langdurige zorg in 2020

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Veldpartijen bereiden zich in 2019 al voor op de komst van de CVP
Veldpartijen hebben, ter voorbereiding op de verankering van CVP in de wet, gezamenlijk een kwaliteitskader CVP opgesteld en zijn bezig met het oprichten van een Landelijke Faciliteit die er op gericht is om de kwaliteit van CVP te ondersteunen en faciliteren.

Het ministerie van VWS heeft de uitvoerders van de Wet langdurige zorg gevraagd de functie van cliëntenvertrouwenspersoon in te kopen. Deze Wlz-uitvoerders hebben de inkoop van CVP gemandateerd aan drie Zorgkantoren. Dit zijn: Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid. Zij kopen namens alle Wlz-uitvoerders CVP in.

De inkoop van CVP 2020 vraagt om een bijzondere inkoopaanpak
De functie van CVP is nog volop in ontwikkeling, CVP-en moeten nog opgeleid worden en de landelijke faciliteit is nog in oprichting. De gemandateerde zorgkantoren hebben daarom gekozen om het eerste jaar via een pilot in te kopen. De pilot heeft twee doelstellingen:

  • Per 1 januari 2020 is er voor elke Wlz zorgaanbieder die zorg biedt aan verstandelijk gehandicapte-, Psycho-Geriatrische- en gelijkgestelde cliënten een cliëntenvertrouwenspersoon beschikbaar.

  • CVP-en, cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren doen ervaring op.

De zorgkantoren nodigen organisaties die de functie van CVP willen gaan bieden uit om mee te doen aan de pilot.

In oktober is helder welke CVP aanbieder actief is in de regio
Op basis van de zorgkantoorregio’s is een indeling gemaakt. Per cluster kan één CVP aanbieder deelnemen aan de pilot. Zorgaanbieders krijgen in oktober 2019 bericht welke CVP aanbieder beschikbaar is voor hun organisatie.