Ouderenzorg Meute-493b7b38-2237-4e1a-933e-0ec5c1aab450.jpg
Zorgverzekering 03-02-2021

Zorgverzekeraars: maak nu keuzes voor een toekomstbestendige zorg

Meer inzet op preventie en de samenhang van zorg en welzijn is hard nodig om de gezondheidszorg voor verzekerden toekomstbestendig te maken. De explosieve groei van de ouderenzorg en het tekort aan arbeidskrachten maakt dit noodzakelijk. Zorgverzekeraars willen hun samenwerking met onder andere zorgaanbieders en gemeenten snel kunnen intensiveren. Daarvoor zijn scherpere keuzes nodig over passende zorg, digitalisering en de samenwerking tussen zorg en welzijn. Dat schrijven zorgverzekeraars in hun bijdrage aan de internetconsultatie over de discussienota Zorg voor de Toekomst van het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars geven daarin ook aan hoe zij kunnen bijdragen aan een oplossing voor de uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg staat.

Nederland heeft op dit moment één van de beste zorgstelsels van de wereld voor geneeskundige zorg. Het is belangrijk dat we met ons competitieve zorgstelsel verbeteringen, innovaties en samenwerking in de zorg kunnen blijven stimuleren om deze positie te behouden. Zorgverzekeraars zien dat de grenzen van onze gezondheidszorg bereikt zijn, zowel wat betreft de groei van de zorg als het aantal mensen dat in de zorg kan werken. Zij maken zich in het bijzonder zorgen over de langdurige zorg, die in Nederland de duurste is van Europa. Het langer thuis laten wonen van ouderen vormt een grote uitdaging voor de komende jaren. Ouderenzorg moet daarom een belangrijk plek krijgen in het gesprek over de toekomst van onze zorg. Zorgverzekeraars vinden dat in de discussienota hieraan nog meer aandacht kan worden besteed.

Keuzes voor toekomstbestendige zorg
De overheid kan, en moet, de overgang naar een toekomstbestendige zorg mogelijk maken met scherpere keuzes. Dit kan volgens de zorgverzekeraars binnen het huidige zorgstelsel. Het gaat dan om keuzes voor het mogelijk maken van digitalisering van de zorg, scherpere contractering gericht op de juiste zorg op de juiste plek en domeinoverstijgende financiering. Het is belangrijk dat zorgpartijen landelijk en regionaal de ruimte krijgen om meer samenhang tussen de zorg en welzijn voor mensen te organiseren, ook op het gebied van preventie. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid daarbij terughoudend te zijn met grote stelselwijzigingen, blauwdrukken, nieuwe systemen of verantwoordingseisen. Zij vinden dat de huidige uitdagingen alle tijd en energie verdienen van de partijen betrokken bij de zorg.