ts_20150304_100_znbeeldbank-66b9c1d2-9faa-44b9-a07f-ece016f28fb1.jpg
Langdurige zorg 20-10-2015

Zorgaanbieders en beleidsmakers kijken achter de schermen bij zorgverzekeraars

Vertegenwoordigers van diverse ketenpartijen in de zorg kregen onlangs tijdens een backoffice bezoek inzicht in de uitvoering van bedrijfsprocessen bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars De Friesland en Zorg en Zekerheid ontvingen gezamenlijk ruim 30 deelnemers vanuit verschillende organisaties zoals de koepels en belangenverenigingen van diverse zorgaanbieders uit de eerste- en tweede lijn en de langdurige zorg. Ook waren er medewerkers van NZa, Zorginstituut Nederland en VECOZO.

ZN organiseert in samenwerking met zorgverzekeraars deze bezoeken voor het vijfde jaar. Het doel is om diverse ketenpartijen in de zorg inzicht te geven over wat (beleids-) veranderingen kunnen betekenen in de praktijk voor de uitvoering van zorgverzekeraars.

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Bezoekers werden op 12 oktober welkom geheten bij De Friesland in Leeuwarden. Als voorbeeld om de gevolgen van gewijzigd beleid met betrekking tot uitvoeringsaspecten te schetsen stond de praktijkcasus ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ centraal. Als een rode draad liep deze casus door de verschillende prestaties over de zorginkoop, het declaratie- en controleproces en de ondersteunende rol van ICT daarbij. In 2014 kwam er een regelwijziging die inhoudt dat de kosten van het begeleidingsgesprek apart in rekening worden gebracht, naast de geleverde geneesmiddelen. Deze ogenschijnlijk eenvoudige regelwijziging in 2014 leidde tot serieuze aanpassingen in hiervoor genoemde processen bij zorgverzekeraars en apothekers, maar ook tot veel discussie met klanten. Onlangs heeft de NZa besloten om per 2016 de regelgeving op dit punt bij te stellen om meer recht te doen aan de werkelijkheid. Dat is  begrijpelijk maar dit vergt ook weer aanpassingen in de uitvoering.

Transparantie in informatievoorziening
Op 29 september was het backoffice bezoek bij Zorg en Zekerheid in Leiden. Een van de programmapunten was een presentatie met als thema de transparantie in de informatievoorziening naar verzekerden. Uit de zaal werden aanbevelingen gedaan zoals het terugdringen van de vele polissen en het in duidelijke/begrijpelijke taal vermelden wat de (wettelijke) aanspraken zijn. Bij deze presentatie verwees Zorg en Zekerheid ook naar het ZN-initiatief Zorgdialoog.nu. Op dit digitale platform kunnen verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek gaan. Een ander aandachtspunt was het thema transitie van AWBZ naar Wlz waarin ervaren beleids- en uitvoeringsissues aan de orde kwamen. Vanuit de zaal kwamen vooral reacties over de complexiteit van een dergelijke transitie. Oproep vanuit de zaal is om in de keten te denken. Het elkaar begrijpen, het samen oppakken in plaats van doorschuiven, het nemen van ketenverantwoordelijkheid om goede zorg te leveren in samenhang met betaalbaarheid, administratieve uitvoerbaarheid en transparantie zijn zaken die de ketensamenwerking bevorderen.

Marc Theloesen, namens ZN de organisator van de bezoeken: “Ik ontving positieve reacties van de deelnemers. Zo werd opgemerkt dat het verhelderend is om te ervaren hoe bedrijfsprocessen worden uitgevoerd en gemonitord. Ook vond men het interessant om de verschillen tussen de voornamelijk landelijk en de regionaal georiënteerde verzekeraars te zien”, vertelt hij. “Namens ZN wil ik De Friesland en Zorg en Zekerheid bedanken voor hun enthousiaste medewerking. Het is ons voornemen om volgend jaar weer backoffice bezoeken met zorgverzekeraars te organiseren.”