TS-20180707-ZN_Droomhuis-103-947d92fb-fe8e-4c24-9112-445f91bc3171.jpg
Langdurige zorg 14-11-2022

Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg

De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelsschaarste en stijgende kosten. Om de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is betere samenwerking in de regio nodig. Daarom gaan de zorgkantoren voor de langdurige zorg met betrokken partners nog meer de regio in. Zo kunnen zij nog beter inspelen op de regionale ontwikkelingen en behoeften. Per zorgkantoor wordt gewerkt aan een meerjarig inkoopbeleid dat ingaat per 2024 en dat past binnen een landelijke visie. Zorgkantoren willen zorgaanbieders hiermee voor een langere periode duidelijkheid geven en de inkoop nog beter laten aansluiten op de situatie in de regio. Het regionale meerjarig inkoopbeleid volgt het huidige landelijke inkoopkader op, dat loopt tot en met 2023, vervangen.

Iedere regio heeft zijn eigen specifieke opgave, bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling en het beschikbare zorgaanbod. De zorgkantoren zijn erop gericht om iedereen die nu of in de toekomst langdurige zorg nodig heeft, deze zorg te blijven bieden. Daarom onderzoeken zij hoe ze hun inkoopbeleid kunnen vormgeven en laten aansluiten op de uitdagingen in de regio. De zorgkantoren spreken de komende periode met zorgaanbieders, branche- en cliëntorganisaties, NZa en VWS om hen mee te nemen in het traject. Uiterlijk 1 juni 2023 heeft elk zorgkantoor een regionaal inkoopbeleid voor 2024 en verder beschikbaar.

Landelijke visie

In een landelijke visie  werken de zorgkantoren uit waarop ze samen inzetten om de zorg toekomstbestendig te houden. De visie sluit aan op de afspraken in onder andere het Integraal Zorgakkoord (IZA), programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de toekomstagenda gehandicaptenzorg en Toekomstbestending Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). De zorgkantoren geven in het meerjarig regionaal zorginkoopbeleid aan hoe zij -via inkoop- hun rol in de regio invullen. In deze uitwerking nemen zij de specifieke kenmerken van iedere regio mee.

Regionaal inkoopbeleid

De zorgkantoren vertalen de landelijke visie naar een regionale aanpak in hun  regionale inkoopbeleid, inclusief bijbehorende tarieven. Op landelijk niveau maken zij afspraken over de onderbouwing van de tarieven en stemmen zij het proces van het contracteren van zorg, het beleid voor specifieke zorgvormen en inkoopvoorwaarden samen af. Dit zorgt voor eenduidigheid op belangrijke uitgangspunten. Naast deze gezamenlijke afspraken geeft een landelijke visie richting aan het regionaal inkoopbeleid.

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van langdurige zorg binnen het budget dat daarvoor door het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. Met het beschikbare budget moeten de zorgkantoren zorgen dat ouderen en mensen met een beperking of een psychische aandoening die langdurige zorg nodig hebben passende zorg ontvangen.