Q&A Regeling continuïteitsbijdrage specifiek - Wijkverpleging, GRZ en ELV


 •   Aanvragen - Kan ik ook kiezen om alleen een continuïteitsbijdrage aan te vragen bij zorgverzekeraars waarmee ik een zorgcontract heb?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Een aanvraag voor de specifieke regeling is altijd automatisch voor alle zorgverzekeraars, echter u kunt wel aangeven of u een CB- en/of meerkostenregeling aanvraagt als gecontracteerde en/of niet-gecontracteerde aanbieder

 •   Aanvragen - Ik heb aan het eind van het aanvraagproces een afwijzing gekregen. Waarom heb ik die afwijzing gekregen?

  U krijgt een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet of de addenda en/of overeenkomsten niet accepteert.

 •   Aanvragen - Ik heb geen zorgcontract met een zorgverzekeraar of niet met alle zorgverzekeraars en contract of niet voor alle verstrekkingen een contract. Kan ik toch een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, zowel zorgaanbieders met als zonder zorgcontract kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. In dat geval moet u twee overeenkomsten aangaan voor de continuïteitsbijdrage: een met een deel van de zorgverzekeraars als gecontracteerde aanbieder en een als ongecontracteerde aanbieder met de overige zorgverzekeraars.

 •   Aanvragen - In welke periode kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO?

  Zorgaanbieders kunnen vanaf 30 maart tot en met 30 april 2021 de continuïteitsbijdrage aanvragen

 •   Aanvragen - Kan ik een reeds ingediende aanvraag nog wijzigen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie voor overleg

 •   Aanvragen - Kan ik na een afwijzing de aanvraag opnieuw indienen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie voor overleg.

 •   Aanvragen - Mijn AGB is veranderd (wijziging, gesplitst, samengevoegd), waar kan ik dit aangeven?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Voor wijzigingen in de AGB t.o.v. van vorig jaar vanwege fusie, rechtsvormverandering/nieuwe AGB is maatwerk nodig. U kunt bij de aanvraag aangeven welke van deze wijzigingen op u van toepassing zijn.

 •   Aanvragen - Moet ik apart of tegelijkertijd alles aanvragen?

  De regelingen voor CB- en meerkostenvergoeding moeten op hetzelfde moment worden aangevraagd via het VECOZO-portaal. Partijen die ELV-COVID-bedden hebben geleverd moeten beide regelingen aanvragen om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. De regelingen worden aangevraagd door de zorgaanbieder per AGB-ondernemingscode voor alle zorgsoorten. Het is dus niet mogelijk om een regeling voor bijvoorbeeld alleen de wijkverpleging (als de instelling ook ELV en/of GRZ levert). Als u niet met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst heeft voor ieder zorgsoort, dan kunt u de compensatieregeling aanvragen zowel als gecontracteerde als niet-gecontracteerde aanbieder. Het is wel mogelijk alleen de CB aan te vragen of alleen de meerkostenregeling.

 •   Aanvragen - Waarom zijn de aanvragen voor de continuïteitsbijdrage en meerkostenvergoeding gescheiden?

  De meerkostenregeling is een aparte regeling met eigen voorwaarden en eigen (contractuele) afspraken. U kunt zelf kiezen welke regeling u aanvraagt: continuïteitsbijdrage, meerkostenvergoeding of beide. Om die reden is een afzonderlijke aanvraag per regeling nodig.

 •   Aanvragen - Wie kan vragen over de AGB-codes of de gebruikte AGB codelijst beantwoorden?

  Voor dergelijke vragen kunt u contact opnemen met uw branchevereniging.

 •   Betaling en afrekening - Geldt voor de ex-post aanvraag, -beoordeling en -afrekening ook een specifieke termijn/periode?

  Dat is nu nog niet bekend. Zodra we daar meer over weten, communiceren we daarover

 •   Betaling en afrekening - Krijg ik vergoeding voor extra zorg die ik heb geleverd boven mijn omzetplafond?

  Om een vergoeding te ontvangen voor extra zorg bovenop het eventuele bestaande plafond moet een aanbieder een akkoord hebben ontvangen op een verzoek (tot ophoging van het plafond) bij de desbetreffende verzekeraar. Productie van tijdelijke ELV-COVID-bedden telt niet mee in de plafondafrekening. Plafondafspraken over ELV en GRZ kunnen niet opgeteld worden. De CB-bijdrage telt wel mee in de plafondafrekening

 •   Betaling en afrekening - Kunnen de besluiten per verzekeraar verschillen?

  Ja, dat kan. Iedere verzekeraar besluit zelf over de aanvraag voor zijn situatie. Omdat de omstandigheden per zorgverzekeraar kunnen verschillen bijvoorbeeld daar waar sprake is van een omzetplafond - is het inderdaad mogelijk dat afzonderlijke zorgverzekeraars tot verschillende besluiten komen.

 •   Betaling en afrekening - Tot wanneer kan ik een verzoek tot ophoging van het plafond indienen?

  Zorgaanbieders kunnen t/m Q3 2021 een verzoek tot ophoging van het plafond 2020 indienen bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zullen de plafonds 2020 ophogen tot de normomzet, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.

 •   Betaling en afrekening - Wanneer ontvang ik de uitbetalingen op mijn rekening?

  Zorgverzekeraars streven naar uitkering van de continuïteitsbijdrage en de ex ante meerkostenvergoeding in Q4 2021. De ex post meerkostenvergoeding wordt uitgekeerd zodra de beoordelingen zijn afgerond, naar verwachting ook in Q4 2021

 •   Continuïteitsbijdrage - De CB regeling voor wijkverpleging loopt tot eind oktober 2020, maar sommige zorgaanbieders hebben tot ook in de maanden november en december omzetderving wijkverpleging gehad. Hoe gaan we daar mee om?

  Daarvoor is de hardheidsclausule ingericht: een zorgaanbieder die meer dan 6% omzetderving in de maanden november en december heeft gehad kan aanspraak maken op de hardheidsclausule.

 •   Continuïteitsbijdrage - Op welke wijze wordt de continuïteitsbijdrage berekend?
  • Normomzet minus realisatie maal het vergoedingspercentage per zorgsoort.
 •   Continuïteitsbijdrage - Waarom verschillen de percentages tussen zorgsoorten?

  Zorgsoorten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en de zorg die geleverd wordt, waardoor de verhouding tussen variabele kosten en doorlopende kosten per zorgsoort kan verschillen. Dat leidt tot verschillen in percentages.

 •   Continuïteitsbijdrage - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de continuïteitsbijdrage gebaseerd?

  Door een onafhankelijk bureau (Gupta) is onderzoek gedaan naar de hoogte van de doorlopende kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende zorgsoorten. Bronnen voor dit onderzoek betroffen jaarrekeningen van zorgaanbieders, kostenonderzoeken, e.d. Op basis van deze inzichten zijn de verschillende percentages vastgesteld.

 •   Continuïteitsbijdrage - Wat zijn vergoedingspercentages per zorgsoort?

  De vergoedingspercentages zijn:

  • Wijkverpleging    97%
  • ELV                        88%
  • GRZ                       88%
 •   Continuïteitsbijdrage - Welke looptijd kent de continuïteitsbijdrage-regeling of wel over welke periode wordt de CB berekend?

  De looptijd is verschillend voor de zorgsoorten:

  • Wijkverpleging:      1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020; ergo 8 maanden
  • ELV:                          1 maart 2020 t/m 31 december 2020; ergo 10 maanden
  • GRZ:                         1 maart 2020 t/m 31 december 2020; ergo 10 maanden
 •   Doelgroep - Er is sprake van hoofd-/onderaanneemsituaties. Wat betekent dit voor de continuïteitsbijdrage?

  Als u structureel gebruikmaakt van onderaannemers voor de verlening van zorg, dan dient u hen te betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord

 •   Doelgroep - Hebben ze bij GGZ ook een generieke en specifieke regeling?

  Ja, voor de GGZ is er een generieke en specifieke regeling, maar grote aanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ die ook GGZ-zorg leveren vallen voor wat betreft de GGZ-zorg, onder de GGZ-generieke regeling.

 •   Doelgroep - Hoe is de omzet van 10 miljoen euro bepaald?

  Dit is bepaald op basis van de omzet in 2019 , op het niveau van de AGB-code waarmee de zorgaanbieder in het register is ingeschreven.

 •   Doelgroep - Ik heb al eerder een generieke regeling aangevraagd en blijk nu onder de specifieke regeling te vallen. Wat moet ik doen?

  Zorgaanbieders kunnen in dit geval gewoon de specifieke regeling aanvragen. Als vervolgens de zorgaanbieder inderdaad in aanmerking komt voor de specifieke regeling dan zal de zorgverzekeraar de reeds uitgekeerde (generieke) CB-bijdragen verrekenen met de CB- en meerkostenvergoedingen voor de specifieke regeling.

 •   Doelgroep - Ik heb een concern met een (groot) aantal vestigingen. Kan ik in één keer voor alle vestigingen de continuïteitsbijdrage aanvragen

  U kunt een continuïteitsbijdrage aanvragen per AGB-ondernemingscode en alle onderliggende AGB-vestigingscodes. Als u binnen uw concern meerdere AGB -ondernemingscodes gebruikt voor Zvw-zorg dan moet u meerdere keren de aanvraag via het VECOZO portaal indienen. Van VECOZO krijgt u per AGB-ondernemingscode een uitnodiging daarvoor

 •   Doelgroep - Ik heb zzp’ers ‘in dienst’ die voor mij werken. Moet ik hen ook een deel van de continuïteitsbijdrage betalen?

  Als u structureel gebruik maakt van zzp’ers (of andere onderaannemers) voor de verlening van zorg moet u hen betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Het rechtstreeks compenseren van onderaannemers door zorgverzekeraars is niet uitvoerbaar, omdat verzekeraars niet zien wat de productie (in onderaannemerschap) is.

 •   Doelgroep - Ik lever behalve wijkverpleging/ELV en GRZ ook nog andere vormen van zorg, hoe wordt daarmee omgegaan?

  De andere soorten zorg (exclusief GGZ-zorg) zoals bijvoorbeeld kraamzorg, eerstelijns paramedische zorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen die door hetzelfde concern worden verleend op een AGB-code die ook wijkverpleging, ELV of GRZ heeft, vallen ook onder de Specifieke regeling. Daarvoor gelden echter de afspraken, termijnen en rekenwijze van de Generieke regeling (zie https://zn.nl/corona/corona  wanneer het gaat om de normomzet, het vergoedingspercentage van de continuïteitsbijdrage, de inhaalzorg en de ex ante meerkostenvergoeding. Door aanspraak te maken op de Specifieke regeling hoeft de zorgaanbieder voor de overige zorgsegmenten op deze AGB-ondernemingscode geen aparte aanvraag van de Generieke regeling te doen voor deze AGB-ondernemingscode.

 •   Doelgroep - Ik lever ook zorg uit de WLZ en Wmo, gaat deze regeling daar ook over?

  Nee, deze specifieke regeling heeft geen betrekking op de zorg op grond van de Wlz en Wmo. Daar zijn andere regelingen voor.

 •   Doelgroep - Valt de GGZ ook onder deze specifieke regeling?

  Nee, die valt onder de afspraken van de generieke GGZ-regeling. Aanbieders die ook GGZ zorg leveren moeten naast de specifieke regeling voor Wijk/ELV/GRZ ook de generieke GZ-regeling aanvragen. Daarvoor ontvangen zorgaanbieders via VECOZO een aparte uitvraag

 •   Doelgroep - Waarom is gekozen voor het bedrag van 10 miljoen omzet om onderscheid te maken in de CB regeling?

  Door de regeling voor grote zorgaanbieders specifiek te maken is deze zo veel mogelijk toegesneden op de betreffende organisatie. Dit betekent echter ook een extra inspanning. De zorgverzekeraars hebben op basis van de bij hun bekende gegevens geconcludeerd dat zij dit kunnen realiseren voor organisaties die een omzet kennen van meer dan 10 miljoen euro.

 •   Doelgroep - Waartoe dient de integrale compensatieregeling voor grote zorgaanbieders wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg?

  Deze integrale compensatieregeling noemen we de specifieke regeling voor grote aanbieders wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Zorgverzekeraars willen met compensatieregelingen zorgaanbieders financieel tegemoet komen als ze door de uitbraak van Corona te maken hebben gehad met inkomstenderving en meerkosten door de aanschaf van beschermende maatregelen. Net als bij andere zorggroepen willen zorgverzekeraars met de continuïteitsbijdrage en meerkostenvergoeding ervoor zorgen dat de zorg niet in het nauw komt en kan doorgaan, ook na de Corona-crisis. De regeling en andere documenten kunt u vinden op deze website.

 •   ELV-Covidbedden - De ELV-COVID-bedden meerkosten worden door preferente verzekeraar beoordeeld. Hoe krijgt de verzekeraar het totaal aan ontvangen opbrengsten uit A0012 inzichtelijk

  Dit interne proces van verzekeraars wordt door Vektis ondersteunt.

 •   ELV-Covidbedden - Is inzichtelijk wat de preferente zorgverzekeraar van iedere zorgaanbieder is?

  Op dit moment hebben we dat overzicht nog niet. Daar komen we nog op terug.

 •   ELV-Covidbedden - Klopt het dat ik geen CB hoef aan te vragen omdat wij ELV-COVID-bedden hebben en dus álle kosten die daarvoor gemaakt zijn vergoed krijg? Dit staat in de brief van ZN van juli

  Het klopt dat de kosten gemaakt voor ELV-COVID-bedden vergoed worden conform de voorwaarden en kaders zoals beschreven in de regeling. Echter na de brief van juli 2020 is, om juridische redenen, besloten dat zorgaanbieders ook voor ex post de CB en meerkosten moeten aanvragen. Het moeten aanvragen van de CB/meerkosten doet niets af aan het uitgangspunt en intentie om deze kosten af te rekenen via het ex post proces voor meerkosten. Alle gecontracteerde zorgaanbieders met ELV-COVID-bedden moeten de productie declareren op basis van het A0012-tarief, de CB- en meerkostenregeling aanvragen én een verzoek doen voor ex post afrekenen.

  Wat er vergoed wordt staat in de beschrijving van de regeling. Die is leidend en ook gepubliceerd. De CB dekt de doorlopende kosten bij omzetderving = (normomzet – werkelijke omzet) * vergoedingspercentage (dat niet gelijk is aan 100%). Ex post is de manier van afrekenen, hiervoor is gekozen vanwege de (vooraf niet in te schatten variatie aan) meerkosten en omdat het A0012-tarief een rekentarief is

 •   ELV-Covidbedden - Klopt het dat ik geen Coronabedden op code A0012 hoef te declareren omdat wij toch alles ex post afgerekend krijgen?

  Nee, dit klopt niet. Aanbieders met coronabedden dienen óók (nu al) A0012 te declareren, ook al wordt er (straks) ex post afgerekend.

 •   Geschillen - Ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage die door de zorgverzekeraar is toegekend. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen

 •   Geschillen - Wat is het verschil tussen de hardheidsclausule en de geschillenregeling?

  De hardheidsclausule houdt in dat u, in het geval dat u (ondanks het besluit in het kader van de CB-regeling) in financiële problemen komt ten gevolge van de coronacrisis, contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft, om deze te vragen mee te denken over een oplossing. De geschillenregeling is een regeling waar u een beroep op kunt doen als u van mening bent dat de zorgverzekeraar de regeling continuïteitsbijdrage niet correct uitvoert.

 •   Meerkosten - Hoe kom ik in aanmerking voor de ex post (aanvullende) meerkostenvergoeding?

  Om in aanmerking te kunnen komen voor de ex post afrekening van meerkosten dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft de compensatieregeling voor ex ante meerkosten aangevraagd via het VECOZO-portaal. Dit is noodzakelijk om ook in aanmerking te kunnen komen voor ex post afrekenen meerkosten;
  • Bij het indienen van het verzoek moet u:
   • Gebruik maken van het Rekenmodel voor verantwoording ex post meerkosten van Actiz om alle meerkosten te inventariseren en te verdelen.
   • Relevante bedragen overnemen in het ZN Format voor ex post afrekenen meerkosten.
   • De AGB-code waarop de ex post vergoeding ( in 1 keer) moet worden uitgekeerd opgeven.
   • Een bestuursverklaring overleggen, die verklaart dat de meerkosten niet gedekt zijn door andere regelingen.
   • Op verzoek van de preferente zorgverzekeraar de onderliggende bewijzen van betaling of andere onderbouwingen van gemaakte kosten overleggen.
   • De aanvraag voor ex post meerkosten algemeen en ex post meerkosten ELV Covid bedden geschiedt via één en hetzelfde formulier.
 •   Meerkosten - Hoe ziet de vergoeding voor de meerkosten eruit?

  Alle zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de Specifieke regeling kunnen de meerkostenregeling aanvragen. De meerkostenregeling bestaat uit een vaste vergoeding (ex ante) voor meerkosten binnen de Zvw die zijn gemaakt in de periode maart 2020 tot en met december 2020. Deze vergoeding is 0,8% van de normomzet op jaarbasis voor de zorgsegmenten wijkverpleging, ELV en GRZ. Vektis berekent deze vaste vergoeding voor meerkosten voor deze zorgsegmenten per zorgaanbieder.

  Voor andere soorten zorg die door hetzelfde concern worden verleend op een AGB-code die ook wijkverpleging, ELV of GRZ heeft, gelden de voorwaarden en vergoeding volgens de Generieke meerkostenregeling.

 •   Meerkosten - Hoe zijn jullie gekomen tot het percentage van 0,8% meerkostenvergoeding?

  Dat percentage is tot stand gekomen na een onderzoek van Gupta in samenwerking met Actiz bij grote aanbieders. Uit deze gegevens kwam naar voren dat er gemiddeld 0,8% van de normomzet op jaarbasis aan meerkosten wordt verwacht. 

 •   Meerkosten - Ik heb veel meer meerkosten gemaakt dan de vaste vergoeding van 0,8%. Wat moet ik doen?

  U kunt een beroep doen op ex post afrekening van meerkosten als u kunt onderbouwen dat de vaste vergoeding ex ante meerkosten (0,8% van uw normomzet) niet toereikend is voor de gemaakte meerkosten. U vraagt daarmee om een aanvullende meerkostenvergoeding.

 •   Meerkosten - Komen alle extra meerkosten die ik heb gemaakt in aanmerking voor de ex post afrekening?

  Meerkosten die in aanmerking komen voor de ex post vergoeding zijn meerkosten binnen de Zvw die voldoen aan het kader meerkosten van ZN. Zie bijlage 4 van de regeling.

 •   Meerkosten - Moet ik ook meerkosten van het concern die zijn gemaakt voor WMO / WLZ aanleveren?

  Nee die levert u aan bij gemeente en/of zorgkantoor.

 •   Meerkosten - Op welke manier vindt ex post afrekenen plaats?

  Het proces ex post afrekenen meerkosten wordt op niveau van het totale concern (de kwalificerende AGB-ondernemingscode en alle overige bijbehorende en onderliggende AGB's) in 1 keer ingediend, beoordeeld en afgehandeld. Dit proces moet nog door zorgverzekeraars worden ingericht.

 •   Meerkosten - Vindt er ook nog een verrekening plaats op minderkosten? Dus als blijkt dat een aanbieder minder kosten heeft gemaakt dan de ex ante vergoeding van 0,8% van normomzet?

  Nee, in geval dat bij het ex post afrekenen blijkt dat de door ZN geaccordeerde meerkosten lager zijn dan de al toegekende ex ante vergoeding, dan wordt dat verschil niet teruggevorderd

 •   Meerkosten - Wanneer kan ik een verzoek voor ex post afrekenen meerkostenvergoeding indienen?

  Dat is nu nog niet duidelijk. ZN communiceert in 2021 wanneer het verzoek tot ex post afrekenen meerkostenvergoeding kan worden ingediend.

 •   Normomzet - Hoe wordt de normomzet berekend?
  • Wijkverpleging =          omzet referentieperiode x 5,92 x 8/12
  • ELV =                              omzet referentieperiode x 6,08 x 10/12
  • GRZ =                             omzet referentieperiode x 1,046 x 10/12
 •   Normomzet - Welke correctiefactor wordt er gebruikt?

  De correctiefactoren zijn verschillend per zorgsoort:

  • Wijkverpleging    5,92
  • ELV                        6,08
  • GRZ                       +4,6% op de gerealiseerde omzet 2019
 •   Normomzet - Welke referentieperioden hebben jullie gekozen voor het bepalen van de normomzet?

  De referentieperioden zijn verschillend per zorgsoort:

  • Wijkverpleging    1 januari 2020 t/m 29 februari 2020
  • ELV:                       1 januari 2020 t/m 29 februari 2020
  • GRZ:                      1 januari 2019 t/m 31 december 2019
 •   Normomzet - Wie berekent de normomzet en hoe ziet dat eruit?

  Vektis berekent de normomzet per zorgaanbieder op het totaal van alle verzekeraars. De verwachte omzet op jaarbasis zonder COVID-19 pandemie wordt per zorgsegment berekend o.b.v. de daarbij geldende referentieperiode (zie tabel 1 in de regeling). Dit is de periode die als representatief wordt beschouwd. Bij wijkverpleging en ELV wordt dit bedrag gecorrigeerd naar een jaaromzet via een correctiefactor om zo rekening te houden met onder andere seizoeneffecten. Bij de GRZ is deze correctiefactor niet aan de orde omdat hiervoor een heel jaar als uitgangspunt geldt, maar wordt wel gecorrigeerd voor de ZN-raming productie 2020. Om de normomzet voor de maanden waarin de CB regeling van kracht is te bepalen, wordt de normomzet op jaarbasis vermenigvuldigd met 8/12 voor wijkverpleging, respectievelijk 10/12 voor ELV en GRZ. Voor meer informatie zie de rekenvoorbeelden in de regeling.

 •   Overige vragen - Kan ik Zorgverzekeraars Nederland bellen met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Nee, als branchevereniging heeft ZN niet de mogelijkheid om individuele vragen te beantwoorden van zorgaanbieders. Voor algemene vragen over de regeling kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie, die met ons in gesprek gaat. Voor specifieke vragen over uw aanvraag of beslissing daarop kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.

 •   Samenhang met Rijksregeliingen - Ik wil graag gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage. Kan ik daarnaast ook steun krijgen vanuit de overheid

  Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet en de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van de continuïteitsbijdrage dient wel meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling. 

 •   Samenhang met Rijksregeliingen - Kan ik een beroep doen op de Tozo, wanneer ik ook in aanmerking kom voor de continuïteitsbijdrage-regeling?

  Voor de Tozo is de continuïteitsbijdrageregeling een voorliggende voorziening. Dit betekent dat zorgaanbieders die in aanmerking kunnen voor deze regeling (zie daartoe de infographic) eerst een beroep moeten doen op deze regeling voordat zij in aanmerking kunnen komen voor de Tozo. Ook wanneer de continuïteitsbijdrage naar verwachting lager zal uitvallen dan het bedrag dat op basis van de Tozo uitgekeerd wordt, moet de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd. Vanuit de Tozo kan dan het inkomen verder worden aangevuld tot aan het sociaal minimum. Zorgaanbieders die niet in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrageregeling kunnen – mits voldaan aan de voorwaarden voor de Tozo – direct in aanmerking komen voor de Tozo.

 •   Samenhang met Rijksregeliingen - Kan ik in mijn specifieke situatie nog aanspraak maken op de relevante overheidsregelingen?

  Het kan zijn dat u voor het deel dat niet valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering nog voldoet aan de voorwaarden van de overheidsregelingen. Dit kunt u het best controleren op de websites van de verschillende regelingen: