Q&A Wet langdurige zorg

Tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren tijdens Coronacrisis
De verspreiding van het coronacrisis vraagt veel van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren zien de enorme inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders en spreken daarvoor waardering uit. In de langdurige zorg wordt veilige zorg geleverd aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorgkantoren willen waar mogelijk ondersteunen om die zorg te kunnen blijven bieden.

Zorgkantoren hebben daarom tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.


 •   Beschermende hulpmiddelen - Wat doen we als een aanbieder aangeeft dat de beschermende hulpmiddelen op raken? (30-04-2020)

  De instellingen die zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen niet op voorraad hebben en deze voor een incidentele besmetting nodig hebben, benaderen hiervoor coördinatoren die per ROAZ zijn aangesteld. De ROAZ structuur wordt gebruikt om de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (Ffp1, 2 en 3 maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia en diagnostische testen) zo goed mogelijk te faciliteren zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben hier beschikking over krijgen

 •   Brief 23 maart 2020 - In de brief (Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg) staat een passage over dat Wlz voorliggend is voor noodmaatregelen van het kabinet. Laatste zin van deze passage luidt: “Ook voor derden die door zorgaanbieders worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld de dagbesteding geldt dat in beginsel binnen de publiek gefinancierde contractuele relatie de oplossing wordt gezocht”. Wat wordt hier precies mee bedoeld? (30-04-2020)

  De afspraken die betrekking hebben op de financiële zekerheid voor aanbieders van langdurige zorg zijn voorliggend op het algemene pakket aan maatregelen die het kabinet heeft genomen. De compensatie omzetderving stelt zorgaanbieders in staat om, in het kader van de continuïteit van zorg, ook deze compensatie aan derden voort te zetten. Dit betekent dat bijvoorbeeld de aanbieders die worden ingeschakeld voor het vervoer naar de dagbesteding (voor de doorlopende kosten) doorbetaald kunnen worden, zodat zij geen aanspraak hoeven te maken op het algemene pakket aan maatregelen dat het kabinet heeft genomen.

 •   Brief 23 maart 2020 - In de brief (Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg) staat: De gemaakte extra kosten, die voortvloeien uit de coronacrisis voor het leveren van zorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), worden apart geregistreerd door zorgaanbieders.”. hebben jullie al helder hoe aanbieders dan moeten registeren. Hoe sneller wij hen dat kunnen meegeven, hoe minder men straks voor indienen van de kosten achterom moet kijken in de administratie. (30-04-2020)

  Nee, dat is nog niet duidelijk. Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen en duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten. 

 •   Brief 23 maart 2020 - In de brief (Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg) staat: Waar verder de medische beheersing van het virus noopt tot noodzakelijke maatregelen die leiden tot een extra budgettair beslag in het Rijksbrede beeld, past het kabinet deze in. Wat wordt verstaan onder medische beheersing in de brief ? In hoeverre zit er een beperking aan de ophoging van de contracteerruimte door VWS in relatie tot de extra kosten die aanbieders ervaren? (30-04-2020)

  Met medische beheersing worden in dit kader de maatregelen bedoeld die noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

  De extra kosten die zorgaanbieders maken als gevolg van de coronacrisis zullen niet ten laste van de contracteerruimte komen. De omzetderving komt wel ten laste van de contracteerruimte.

 •   Cliënten/cliënten met corona - Een client houdt zich niet aan de Corona richtlijnen. Zorgaanbieder heeft zijn best gedaan om cliënt binnen te houden, maar er zijn te veel kwetsbare cliënten, waardoor zij cliënt willen schorsen. (30-04-2020)

  Wij gaan ervanuit dat de zorgaanbieder professionele afweging maakt in het belang van de algemene populatie en de overige clienten. Afhankelijk van de situatie kan dit vallen onder het zorgbeëindigingsprotocol (bron Voorschrift Zorgtoewijzing 2020):
  Zorgbeëindiging is het eenzijdig willen stopzetten van de ingezette zorg door de zorgaanbieder terwijl er nog wel een actuele zorgvraag aanwezig is. Het beëindigen is slechts mogelijk bij zwaarwegende redenen en alleen onder bijzondere omstandigheden. Een voorgenomen beëindiging van zorg kan dus slechts in zeer uitzonderlijke situaties plaatsvinden.

  Belangrijk is dat de zorgaanbieder in geval van schorsing een onderbouwd dossier heeft en de klant een alternatieve opvangplek kan bieden. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of andere partijen van de schorsing op de hoogte moeten worden gebracht om de veiligheid van de klant en anderen te garanderen. Denk hierbij aan de wijkagent, Veiligheidshuis ect.

  NB Omzetderving na de 14 dagen wordt verder uitgewerkt in de beleidsregel Covid-19.

 •   Cliënten/cliënten met corona - Is er een tegemoetkoming in de kosten voor cliënten tijdens afwezigheid? (30-04-2020)

  Afspraken voor zorg en hulpmiddelen (als bijv. incontinentiemateriaal) tijdens de afwezigheid van een cliënt worden besproken door zorgaanbieder en verwanten. De zorgaanbieder bepaalt of het mogelijk is om zorg te leveren aan huis, maar de zorgaanbieder is dit niet verplicht. Derving van omzet zal worden geregeld via de beleidsregel COVID-19

 •   Cliënten/cliënten met corona - Is het de bedoeling dat zorgaanbieders herindicaties aanvragen als iemand besmet is met corona en daardoor veel extra zorg nodig is? (30-04-2020)

  Nee, het is niet de bedoeling om een herindicatie aan te vragen als een cliënt besmet is met het Coronavirus en hierdoor tijdelijk extra zorg nodig heeft. Alle meerkosten die aanbieders hebben bij besmette cliënten, moeten aanbieders apart registreren en  inbrengen onder de nieuw op te stellen Nza-beleidsregel.

  Toelichting: Aangevraagde herindicaties worden na afloop van de pandemie niet automatisch terug gezet.

 •   Cliënten/cliënten met corona - Kan de zorgaanbieder een terugkeergarantie afspreken met de verwante/(wettelijk) vertegenwoordiger? (07-05-2020)

  Ja dat kan. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat als de cliënt zijn verblijf tijdelijk onderbreekt, hij niet kan terugkeren in de periode waarin de bezoekbeperkingen gelden. Dit om besmettingsgevaar voor andere cliënten en medewerkers te beperken. Ook is het belangrijk dat verwanten/(wettelijk) vertegenwoordiger zich realiseren dat in de huidige omstandigheden terugkeer naar de instelling kan beteken dat hun dierbare twee weken in quarantaine geplaatst moet worden. Dan wel dat andere maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM en/of van overheidswege gelden. Zeker voor kwetsbare ouderen en jongeren is twee weken een lange periode. Zorgaanbieders houden in principe de plek van een cliënt gereserveerd, ook als hij langer dan 14 dagen (volgens reguliere regelgeving) weg is.

  Echter, voor deze uitzonderlijke periode van coronacrisis geldt dat in kaart wordt gebracht waar er vrije plekken zijn en in hoeverre deze gebruikt kunnen worden voor doorstroom. Dit alles gebeurt allemaal in overleg tussen betrokken partijen waaronder het ROAZ. Dit kan betekenen dat ook de leegstaande kamers in Wlz-instellingen ingezet worden

 •   Cliënten/cliënten met corona - Mogen zorgaanbieders voor met corona besmette cliënten in de terminale fase een ZZP 10VV declareren? (30-04-2020)

  Indien een cliënt met corona in de terminale fase zit, mag een ZZP 10 VV gedeclareerd worden. Hier wordt gewoon het voorschrift zorgtoewijzing (hoofdstuk 4.4 Palliatief terminale zorg)  gevolgd.
  Inzet van PTZ en declaratie van de prestatie VV10 kan in deze situaties zonder tussenkomst van het zorgkantoor plaatsvinden. Daarvoor hoeft dus géén zorgtoewijzing voor een VV10 te worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Dit gebeurt op basis van het principe high trust high penalty en op voorwaarde dat de onderbouwing van de extra zorginzet (anders dan het toegewezen zorgprofiel), met de ingeschatte levensverwachting door de behandelend arts, wordt vastgelegd in het (digitale) zorgplan.

 •   Cliënten/cliënten met corona - Vanuit de CTB’s, Spierziekten en de VSCA krijgen we heel veel signalen dat thuiswonende beademde patienten erg ongerust zijn over het coronavirus en de gevolgen. Zijn er vanuit de zorgkantoren mogelijkheden om patiënten te ondersteunen? (30-04-2020)

  Hierbij zien we twee groepen waarvan we verwachten dat die hulp nodig gaan hebben in de nabije toekomst.
  1. mensen met beademing vanwege gebrek aan zorgverleners
  2. mensen met beademing en corona

  Klanten die dergelijke problemen ervaren kunnen het beste contact op nemen met het zorgkantoor ( klantcontact/ klantondersteuning). Ze kunnen meedenken over een passende oplossing
   

 •   Cliënten/cliënten met corona - Wat verwachten zorgkantoren van Wlz-zorginstellingen als verwanten een cliënt uit de instelling halen en in huis nemen. Ook als de verwanten aangeven dat de kamer wel beschikbaar moet blijven voor als de client wil terugkeren (financiering zorg-in-natura)? (08-05-2020)

  Om cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen  het coronavirus is het bezoek aan cliënten in een VV Wlz-instelling voorlopig door de overheid verboden, in de gehandicaptenzorg zijn de mogelijkheden om mensen te bezoeken sterk beperkt. We begrijpen dat verwanten het verschrikkelijk vinden dat ze hun dierbaren nu niet kunnen bezoeken. En dat verwanten/(wettelijk) vertegenwoordiger om die reden hun dierbaren, die normaal gesproken in een Wlz-zorginstelling verblijven, tijdelijk in huis (willen) nemen. Vanwege het besmettingsgevaar achten wij het niet verstandig om een cliënt uit een zorginstelling naar huis te halen. Bestaat deze wens  toch, dan is het erg belangrijk dat de verwanten/(wettelijk) vertegenwoordiger met de zorgaanbieder in gesprek gaan over de gevolgen van het in huis nemen van een cliënt:
  - Wie neemt de zorg voor de cliënt thuis op zich?
  - Thuiszorg is in deze moeilijke tijd niet snel te realiseren.
  - Wat gebeurt er als de verwante zelf ziek wordt, wie zorgt er dan voor de cliënt.
  - Als de thuissituatie onhoudbaar wordt, is de kans groot dat de zorginstelling de cliënt niet meer opneemt in verband met besmettingsgevaar.

  Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders het beste kunnen inschatten wat verantwoord is gezien de situatie thuis en in de instelling. Wij willen vooral benadrukken dat zorgaanbieders en verwanten/(wettelijk)vertegenwoordiger actief in overleg treden over de gevolgen van het in huis nemen van een cliënt.
  Op het moment dat verwanten/wettelijk vertegenwoordiger toch besluiten om de cliënt op te halen uit de instelling, is het belangrijk dat zij onderling afspraken maken over de zorgplicht. De (wettelijk) vertegenwoordiger en de verwanten die de cliënt mee naar huis willen nemen (indien dit niet dezelfde persoon is) moeten een verklaring ondertekenen waarin zij de verantwoordelijkheid van de zorgverlening (voor de duur van de periode dat client thuis verblijft) overnemen en kunnen mogelijk geen aanvullende hulp in de thuissituatie krijgen.

  Toelichting - zie ook de sites:

  NB. Daar waar de bezoekersregeling verruimd wordt, volgen zorgkantoren het beleid dat de individuele zorgaanbieders hanteren.

 •   Clientondersteuning - Hoe gaan zorgkantoren om met cliëntondersteuning in deze periode? (18-06-2020)

  OCO-organisaties moeten het beleid van RIVM volgen. Registratie en declaratie gaat volgens huidige werkwijze op de 7 diensten.

 •   Clientondersteuning - Mogen OCO's en CVP indien zij dit willen werk oppakken bij een zorgaanbieder om de zorgaanbieder te ontlasten tijdens deze Corona crisis? (30-04-2020)

  Ja, OCO's en CVP's mogen zich beschikbaar stellen voor 'handen aan het bed', zorgkantoren zien ten tijde van de Corona pandemie af van belangenverstrengeling. OCO/CVP kan zich beschikbaar stellen mits de beschikbaarheid van deze functie voldoende geborgd is en dat cliënten geen hinder ondervinden.

 •   Cohortverpleging - Mogen aanbieders met een intramurale Cohortafdeling VV een ZZP 10 declareren voor iedereen die op deze afdeling ligt? (30-04-2020)

  Nee, het liggen op een cohortafdeling is geen reden voor een aanbieders om een ZZP10 VV te declareren. De reguliere ZZP bekostiging van de cliënt blijft leidend. Extra kosten en mogelijke omzetderving mogen gedeclareerd worden vanuit de Nza beleidsregel COVID 19.

  Toelichting: We houden zo de reguliere bekostiging in stand en krijgen overzicht wat er aan extra COVID kosten door zorgaanbieders gemaakt zijn.

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Mogen aanbieders dagbesteding stopzetten? (07-05-2020)

  Ja. Dit moet wel gemeld worden bij het zorgkantoor. Wij willen zorgaanbieders oproepen om per situatie in te schatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is in verband met het wegvallen van de dagbesteding en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden (bijv. signaal naar oco).

  Toelichting
  Op de website van Actiz staat volgende aangegeven: Daar waar kan geen of een zeer beperkt programma aan bieden. Wanneer dit leidt tot een onevenredige vraag aan mantelzorg en thuiszorg zal worden gezocht naar een passende oplossing.

   

  VGNgeeft aan: Tijdelijke sluiting dagbestedingslocaties - Om verspreiding van het virus te voorkomen en onze cliënten en medewerkers te beschermen, is na een zorgvuldige afweging besloten om de dagbestedingslocaties te sluiten tot 6 april. Dit is in lijn met het beleid van collega-instellingen. Cliënten blijven voorlopig thuis. Dagbesteding zal zoveel mogelijk op de eigen locatie of op de eigen woongroep worden aangeboden. Hierbij worden zoveel mogelijk de normale routines gevolgd en hoeven cliënten niet op de eigen kamer te blijven. Collega’s die normaal gesproken werken op de dagbesteding springen indien nodig bij om op de woonlocaties te ondersteunen. Samen met cliënten en verwanten zoeken we naar passende oplossingen en bieden we waar mogelijk maatwerk.

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 1: Zorgaanbieder declareerde en leverde, voor het coronatijdperk, een ZZP inclusief dagbesteding. (30-04-2020)

  • De dagbesteding wordt door dezelfde aanbieder geleverd als de verblijfszorg. De dagbesteding zal in veel gevallen op een andere locatie, dan de woonlocatie, geleverd worden. Door de maatregelen is deze dagbesteding gesloten. De zorgaanbieder heeft daarom maatregelen genomen om binnen de woongroep, zoveel mogelijk te zorgen voor een gestructureerd dagprogramma. Het betreffende zzp inclusief dagbesteding kan, in deze bijzondere situatie, tijdelijk door gedeclareerd worden ook als er geen sprake is van een volwaardige dagbesteding. Er is dan sprake van substitutie tussen de dagbesteding en de zorg die op de woongroep wordt geleverd. De doorlopende kosten van de dagbesteding kunnen daarmee doorbetaald worden.
  • Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de aanbieder zoveel mogelijk gebruik van personeel vanuit onderdelen van de eigen organisatie (bijvoorbeeld de dagbesteding). Op die manier wordt het personeel dat voor de coronacrisis al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren.
  • Als er extra kosten gemaakt worden, doordat er meer personeel ingezet moet worden op de woongroep, naast de inzet van personeel vanuit de dagbesteding, dan kan een extra vergoeding vanuit de beleidsregel Covid-19 van toepassing zijn

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 2: Idem als bij situatie 1, maar de dagbesteding wordt geleverd door een onderaannemer. (30-04-2020)

  De dagbesteding wordt in situatie 2 door een onderaannemer geleverd. Door de maatregelen is deze dagbesteding gesloten. De zorgaanbieder heeft daarom maatregelen genomen om binnen de woongroep zoveel mogelijk te zorgen voor een gestructureerd dagprogramma. Het betreffende zzp inclusief dagbesteding kan, in deze bijzondere situatie, tijdelijk door gedeclareerd worden ook als er geen sprake is van een volwaardige dagbesteding. Er is dan sprake van substitutie tussen de dagbesteding en de zorg die op de woongroep wordt geleverd.
  • De doorlopende kosten van de onderaannemer, die de dagbesteding levert kunnen daarmee doorbetaald worden. De onderaannemer stelt zijn vrijgevallen  personeel “om niet” beschikbaar aan de hoofdaanbieder en collega-zorgaanbieders. Hierover worden tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer afspraken gemaakt.
  • Als er extra kosten gemaakt worden door de hoofdaannemer, doordat er meer personeel ingezet moet worden op de woongroep, dan kan een extra vergoeding vanuit de beleidsregel Covid-19 van toepassing zijn. Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de aanbieder zoveel mogelijk gebruik van personeel van de onderaannemer of van personeel dat “om niet” (zonder tegenprestatie) beschikbaar bij andere zorgaanbieders waar sprake is van tijdelijke vraaguitval. Op die manier wordt het personeel dat voor de coronacrisis al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren. 

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 3: Zorgaanbieder declareerde, voor het coronatijdperk, een ZZP exclusief dagbesteding. De dagbesteding wordt geleverd en gedeclareerd door een andere aanbieder die ook een contractuele relatie met het zorgkantoor heeft. (30-04-2020)

  Hoofdaanbieder die de verblijfszorg levert
  • De zorgaanbieder die de verblijfszorg levert heeft maatregelen genomen om op de woongroep, zoveel mogelijk te zorgen voor een gestructureerd dagprogramma. De hoofdaanbieder blijft een zzp exclusief dagbesteding declareren.
  • Als er extra kosten gemaakt worden, doordat er meer personeel ingezet moet worden op de woongroep, dan kan een extra vergoeding vanuit de beleidsregel Covid-19 van toepassing zijn. Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de aanbieder zoveel mogelijk gebruik van personeel van de zorgaanbieder die normaal gesproken de dagbesteding levert of van personeel dat “om niet” (zonder tegenprestatie) beschikbaar bij andere zorgaanbieders waar sprake is van tijdelijke vraaguitval. Op die manier wordt het personeel dat pre corona al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren.

  Hoofdaanbieder die de dagbesteding levert
  • De dagbesteding wordt geleverd door een aanbieder die hiervoor een contract heeft met het zorgkantoor. Door de maatregelen is deze dagbesteding gesloten. De zorgaanbieder die de dagbesteding levert, kan in dit geval in aanmerking komen voor compensatie van omzetderving door middel van de beleidsregel Covid-19.
  • Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de zorgaanbieder die de dagbesteding levert afspraken met de zorgaanbieder die de verblijfszorg levert over de mogelijkheden om zijn personeel “om niet” beschikbaar te stellen. Op die manier wordt het personeel dat voor de coronacrisis al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren.

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 4: De dagbesteding is gesloten, de cliënt ontvangt geen alternatief aanbod omdat verwanten de zorg overnemen (20-05-2020)

  De aanbieder declareert de zorg niet door, maar voert de gemiste inkomsten op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 6: De dagbesteding is gesloten, een andere aanbieder levert een al bekende cliënt individuele begeleiding en/of zorg-op-afstand aan huis (20-05-2020)

  De aanbieder die de begeleiding levert declareert de prestatie die hij levert ((individuele begeleiding of zorg-op-afstand) 
  De aanbieder die normaal de dagbesteding leverde voert de gemiste inkomsten (BG-groep) op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 7: De dagbesteding is gesloten, een andere aanbieder levert een voor hem nieuwe cliënt individuele begeleiding en/of zorg-op-afstand aan huis (20-05-2020)

  De aanbieder die de begeleiding levert declareert de prestatie die hij levert ((individuele begeleiding of zorg-op-afstand) 
  De aanbieder die normaal de dagbesteding leverde voert de gemiste inkomsten (BG-groep) op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 8: De ZIN-dagbesteding is gesloten, een PGB-aanbieder levert een al bekende cliënt individuele begeleiding aan huis (20=05-2020)

  PGB-betaling vanuit coronatoeslag aan PGB-aanbieder de begeleiding levert
  De aanbieder die normaal de dagbesteding leverde voert de gemiste inkomsten (BG-groep) op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Doorstroom/crisisbedden - Hoe gaan we om met beschikbaarheid crisisbedden in relatie tot doorstroommogelijkheden vanuit het ziekenhuis? (30-04-2020)

  Crisisbedden moeten beschikbaar blijven voor crisiszorg, tot landelijk of regionaal (in ROAZ) anders besloten wordt. In dat geval conform overeenkomst melden bij zorgkantoor (opnamestop moet gemeld worden).

  Toelichting:
  1.Voor de gehandicaptensector: Zoals vermeld in de crisisregeling bepalen de crisisregisseurs of er sprake is van crisiszorg, zij behouden zich het recht om per situatie te beoordelen wat de meest passende oplossing is. Het kan zijn dat een medische beoordeling en een antecedentenonderzoek worden uitgevoerd alvorens een cliënt wordt geplaatst. Mocht een cliënt ziekteverschijnselen hebben dan kan het zijn dat de GGD wordt ingeschakeld.

  2.Ons streven is om cliënten zo min mogelijk te verplaatsen. Dit kan betekenen dat cliënten langer verblijven op een crisisplek dan de geldende termijn. Dit geldt niet voor situaties waarin cliënten/wettelijk vertegenwoordigers zelf naar een andere passende (woon)plek willen verhuizen.

  3. Voor wat betreft inzet COT: De crisisregisseur bepaalt of er inzet van een COT mogelijk is en wat de beste manier is om dit in te zetten. Locatiebezoeken zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Er kan voor gekozen worden om de inzet digitaal vorm te geven.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Hoe gaan we om met de doorstroom 'gezonde' ouderen uit het ziekenhuis? (30-04-2020)

  Bespreek dit met het ROAZ, lokale coördinatiepunt om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

  Voor zover mogelijk cliënten naar huis toe met eventuele ondoelmatigheid. Verder worden cliënten die op het verkeerde bed liggen met voorrang opgenomen in het verpleeghuis.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Hoe gaan we om met opname stop van crisissen? (30-04-2020)

  De opnamestop van crisis kan 3 oorzaken hebben:

  1. De locatie waar de crisisbedden zich bevinden is besmet/in quarantaine. Hiermee is de capaciteit niet op die locatie beschikbaar. Binnen de regio nagaan waar opname wel mogelijk is. Wellicht al voorsorteren door overcapaciteit op te gaan zetten.

  2. Opnamestop crisis omdat de aangeboden client Corona heeft , dan de reguliere afspraken volgen.

  3. Zorgaanbieder beschikt over onvoldoende medewerkers om zorg te kunnen bieden (ziekteverzuim)

   

  Mogelijke opnamestop bespreken met ROAZ.
  Controleer of er nog andere opnamestops in de regio zijn. Vraag naar de maatregelen die de aanbieder genomen heeft en wat de verwachtingen zijn qua duur. Zorg dat crisiszorg gegarandeerd is. Dit kan eventueel ook via andere aanbieders.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Is indicatiestelling wel of geen uitgangspunt voor opname bij een Wlz instelling? (30-04-2020)

  Wlz-indicatie blijft uitgangspunt en voorwaarde voor financiering uit de Wlz. Indicaties worden telefonisch, digitaal of op papier aangevraagd en worden heel snel door het CIZ afgeven voor een beperkte duur, zodat 'post-Corona' alsnog controle kan plaatsvinden. Hoogste prioriteit houden indicaties die uitstroom uit ziekenhuis bevorderen.

  Toelichting: https://www.ciz.nl/zorgprofessional/meer-informatie/wlz-registratie-vv-aanvragen-voor-mijn-client

 •   Extra kosten - De zorginstellingen zitten op slot. Persoonsgerichte zorg, activiteiten en randvoorwaarden om dit te creëren (bijv.om bezoekers op afstand te houden als cliënten naar buiten gaan) worden des te belangrijker. Hoe gaat het zorgkantoor hier financieel mee om en wat heb je aanvullend nodig qua registratie etc.? Denk hierbij ook aan de financiering van beeldbellen, wat eigenlijk nu een basisbehoefte is naast voeding. (30-04-2020)

  Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten.

 •   Extra kosten - Er wordt nu steeds gesproken over vergoeding van extra kosten gemaakt door corona besmetting. Maar aanbieders maken ook extra kosten i.v.m. preventieve maatregelen. Komt een aanbieder die geen daadwerkelijke corona besmetting onder cliënten heeft ook in aanmerking voor vergoeding van deze extra kosten? (30-04-2020)

  Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten

 •   Extra kosten - Hoe kijkt het zorgkantoor naar aanvullende financiering voor indirecte tijd die nu wordt ingezet om feitelijke levering van zorg mogelijk te maken waarbij de veiligheid voor de cliënt voor op staat? (30-04-2020)

  Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten.

 •   Extra kosten - Kunnen de kosten die gemaakt worden voor het testen van cliënten in een verpleeghuis op corona ten laste van de beleidsregel van de NZa gebracht worden? (25-06-2020)

  Het hangt ervan af in hoeverre het verpleeghuis wordt gecontracteerd voor behandeling. Als het verpleeghuis niet gecontracteerd wordt voor behandeling, dan wordt de test aangevraagd door de huisarts. De kosten voor de laboratoriumdiagnostiek worden dan uit het OGZ-budget betaald. Als een verpleeghuis wel gecontacteerd is voor behandeling, dan kunnen deze extra kosten voor het testen van cliënten via de beleidsregel “SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158” van de NZa  worden vergoed. Het kan zijn dat binnen een verpleeghuis een deel wel gecontracteerd is voor behandeling en een deel niet. De declaraties vinden echter plaats op cliëntniveau, dus dit is bepalend in hoeverre de diagnostiek van cliënten ten laste van de Wlz gebracht kan worden. Als dit het geval is, dan kunnen de extra kosten die hiervoor gemaakt worden, op grond van de beleidsregel “SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158” van de NZa vergoed worden. De zorgaanbieder moet deze extra kosten die hiervoor gemaakt worden dan wel duidelijk identificeerbaar in zijn administratie opnemen.

   

 •   Extra kosten - Medewerkers worden extra getraind op gebruik PBM en hoe te handelen rondom Corona. Hoe gaat het zorgkantoor hier financieel mee om? (30-04-2020)

  Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten.

 •   Extra kosten - Moet de vergoeding van de kosten van het testen van de medewerkers op corona verlopen via de GGD zodat dit kan worden vergoed uit het Openbare gezondheidszorg(OGZ)-budget? Of is het ook mogelijk om de kosten van de testen van de medewerkers te vergoeden uit de NZa meerkosten regeling t.a.v. corona? (25-06-2020)

  Het testen van zorgmedewerkers op welke besmetting dan ook is in principe een werkgeversverantwoordelijkheid. In het geval van COVID-19 is vanwege de bijzondere situatie ervoor gekozen om de GGD’en te vragen de organisatie voor testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis op zich te nemen. De kosten hiervan worden vergoed vanuit het OGZ-budget. Een instelling kan er ook voor kiezen om zelf de testen uit te voeren en geen gebruik te maken van de diensten van de GGD’en. De kosten die hiervoor gemaakt worden, kunnen op grond van de beleidsregel “SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158” van de NZa vergoed worden. De zorgaanbieder moet deze extra kosten die hiervoor gemaakt worden dan wel duidelijk identificeerbaar in zijn administratie opnemen.

  Zie voor meer informatie de factsheet over de financiering van coronatesten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/08/uitgangspunten-financiering-coronatesten

 •   Extra kosten - We hebben meerdere cliënten in de preventieve isolatie gehad. De verzorging van deze cliënten is intensiever in tijd dan de norm behorend bij de ZZP. Daarnaast moeten medewerkers PBM dragen en ook dit moet worden voorzien bij deze cliënten. Hoe gaat het zorgkantoor hier financieel mee om en wat heb je aanvullend van ons nodig qua registratie etc.? (30-04-2020)

  Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten.

 •   Gegevens aanlevering - Hoe gaan we om met de deadline van nacalculatie 1 juni 2019? (08-05-2020)

  Op basis van signalen uit het veld blijkt dat het indienen van de nacalculatie op 1 juni aanstaande lastig te halen is voor sommige aanbieders vanwege de corona-problematiek. In overleg met de NZa is de aanleverdatum van de nacalculatie (kwaliteitsbudget) 2019 nu uitgesteld tot 1 juli 2020. Let op: deze verschuiving geldt alleen voor aanbieders met afspraken kwaliteitsbudget 2019.

  Dit betekent een verandering van de planning voor de nacalculatie kwaliteitsbudget 2019. 

   

  Actie

  Nieuwe deadline (tot)

  Oude deadline (tot)

  Inleveren rondrekenmodel door zorgaanbieder (in pdf ondertekend én in excel format) bij zorgkantoor

  1 mei 2020

  1 april 2020

  Terugkoppeling van zorgkantoor aan aanbieder via overzicht nacalculatie  kwaliteitsbudget 2019                   

  15 mei 2020

  15 april 2020

  Rondrekenmodel met waarmerk accountant

  Inleveren ondertekend overzicht nacalculatie kwaliteitsbudget 2019                               

  1 juni 2020

  1 mei 2020

  Nacalculatie 2019 indienen via NZa portal aan het zorgkantoor

  1 juni 2020

  1 mei 2020

  Tweezijdig indienen nacalculatie 2019 door zorgkantoor

  1 juli 2020

  1 juni 2020

   

   

   

   

   

 •   Handtekeningen rekenmodules en meerzorgaanvragen - Hoe gaan we om met handtekeningen bij rekenmodules, meerzorgaanvragen? Aanbieders lopen er tegen aan dat iedereen thuiswerkt en niet iedereen de digitale middelen en kennis heeft om te ondertekenen zonder persoonlijk contact. (30-04-2020)

  Zorg aanvragen starten zonder handtekening om vertragingen te voorkomen. Wel de naam van de tekeningsbevoegde toevoegen. Belangrijk om goede administratie bij te houden. De handtekeningen moeten op een later tijdstip wel worden toegevoegd.
  Is standpunt zorgkantoren: moet nog op verantwoording getoetst worden door stelselpartijen. Loopt via financiële vraagstukken

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - Hoe om te gaan met de kwaliteitsgelden die met name ingezet dienen te worden voor aantrekken personeel. Aanbieder verwacht de eerder aangeleverde plannen niet te kunnen realiseren als deze crisis te lang duurt. (30-04-2020)

  We begrijpen dat corona impact heeft op de uitvoering van de kwaliteistplannen. Er vindt nog overleg plaats tussen zorgkantoren, VWS, NZa en Actiz over wat dit betekent voor het kwaliteitsbudget.

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - In deze tijd kunnen we niet het personeel aanstellen zoals we dat voorzien hebben onder de kwaliteitsgelden. Dat betekent dat we het volledige aangevraagde budget niet kunnen inzetten terwijl we op andere onderdelen veel meer kosten hebben. Het zou jammer zijn als dat in de eindafrekening betekent dat we per saldo en structureel minder geld zouden krijgen. (30-04-2020)

  We begrijpen dat corona impact heeft op de uitvoering van de kwaliteistplannen, waardoor u op dit moment niet in staat bent extra personeel aan te nemen. Er vindt nog overleg plaats tussen zorgkantoren, VWS, Nza en Actiz over wat dit betekent voor het kwaliteitsbudget

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - Mag de zorgaanbieder de zorgplanbesprekingen tot nader order uitstellen? (26-06-2020)

  Zorgkantoren vinden het belangrijk dat het zorgplan bij een wijziging in de zorg, wijziging in de wensen van de client en/of na evaluatie van het zorgplan (minimaal twee keer per jaar) wordt aangepast, dit is in lijn met het toetsingskader van de IGJ. Zorgkantoren verwachten ook in de huidige periode van zorgaanbieders dat zorgplannen worden aangepast als daar een zorg- en/of medisch inhoudelijke reden voor is. De IGJ ziet hier in haar toezicht op toe. Indien de zorgaanbieder de zorgplannen onvoldoende op orde heeft, gaat de IGJ met de zorgaanbieder in gesprek om de reden hiervoor te achterhalen. Deze reden neemt de IGJ mee in haar onderbouwing van de normbeoordeling. Dat houdt in dat de omstandigheden meewegen in de beoordeling. Zorgkantoren hanteren dezelfde lijn als het gaat om beoordelingen in het kader van de materiele controle.

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - Verantwoording kwaliteitsrapport 2019 (27-07-2020)

  Zowel voor de V&V als voor de GZ is het aangevraagde uitstel voor het opleveren van de kwaliteitsrapporten/kwaliteitsverslagen 2019 goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

  Toelichting:
  zie voor GZ ook: https://www.vgn.nl/nieuws/akkoord-zorginstituut-nieuwe-deadline-1-oktober-2020-voor-aanlevering-kwaliteitsgegevens-ghz-2019

  voor VV: De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  heeft op 23 juni 2020 het Zorginstituut geadviseerd om de deadline voor aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verslagjaar 2019 uit te stellen tot 1 november 2020. De verwachting is dat het Zorginstituut Nederland hier akkoord op zal geven. Deze nieuwe deadline geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019. Ook de deadline voor zorgaanbieders ten aanzien van het Addendum bij het Kwaliteitskader voor extramurale zorg is uitgesteld tot 1 november 2020.

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - Vertraging uitvoering kwaliteitsplannen 2020 V&V (30-04-2020)

  Doordat de impact van Corona groot is begrijpen de zorgkantoren dat aanbieders keuzes moeten maken. We hebben begrip voor het feit dat hierdoor vertraging kan ontstaan bij de uitvoering van de kwaliteitsplannen 2020.  Dit betekent niet automatisch dat er zaken uit het kwaliteitsbudget kunnen worden bekostigd die nu niet in het beleid zijn opgenomen. Indien nodig, signaleren bij het zorgkantoor.

  NB Zodra hier een uitspraak over gedaan is, wordt dit opgenomen in deze Q&A

 •   Materiële controles - Materiele controles? Hoe gaan die er uit zien in 2020? (30-04-2020)

  De materiele controles waarbij op locatie cliëntdossier ingezien moeten worden staan in ieder geval tot 1 juni 2020 on-hold. Overige controles lopen indien mogelijk door

 •   Meerzorg Zin - Hoe kunnen aanbieders omgaan met probleemgedrag bij cliënten dat eerder ontstaat door de maatregelen van de Coronacrisis? (30-04-2020)

  Aanbod CCE bij probleemgedrag dat ontstaat door Corona crisis

  We krijgen veel signalen van aanbieders dat door de Corona crisis er eerder sprake is van probleemgedrag bij cliënten. Wanneer u advies wilt of wilt sparren kunt hiervoor contact opnemen met het CCE

  Op de CCE website staat het volgende:
  Probleemgedrag en corona: In deze tijd van corona is het belangrijk om zo min mogelijk fysiek contact met anderen te hebben. Dat heeft grote gevolgen voor de zorgverlening, omdat voor veel cliënten fysiek contact juist van belang is. Ook zaken als de noodzaak tot het dragen van beschermende kleding door zorgprofessionals en het niet meer kunnen ontvangen van bezoek, hebben impact.

  Dit alles kan van invloed zijn op het ontstaan of toenemen van probleemgedrag en vraagt dan ook om een andere, creatieve aanpak van de zorgverlening én van CCE in consultaties. Op deze pagina vind je informatie en tips van CCE en andere organisaties die helpend kunnen zijn bij het verminderen van probleemgedrag in tijden van corona. Zorgprofessionals, we zijn er voor jullie. Zorgprofessionals die willen sparren over individuele cliënten en probleemgedrag kunnen vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Telefonisch, per e-mail, we zijn er voor jullie!

  https://cce.nl/probleemgedrag-en-corona https://cce.nl/probleemgedrag-en-corona

 •   Meerzorg Zin - Hoe moeten aanbieders omgaan met de ontwikkelgesprekken en meerzorgdialogen die gepland waren? (30-04-2020)

  Gezien de Corona crisis die is ontstaan is alle inzet van personeel nodig in de directe zorg. Hiermee kan het gebeuren dat de ontwikkelgesprekken en meerzorg-dialogen die gepland waren met het CCE en zorgkantoor niet op de geplande data kunnen doorgaan. Zorgkantoren hebben hier begrip voor en willen u vragen het CCE en het zorgkantoor hiervan op de hoogte te brengen en waar mogelijk een nieuwe afspraak te plannen

 •   Meerzorg Zin - Indien er sprake is van bovenstaand geval, mag er dan ook extra budget worden toegekend achteraf om de zorg in te kunnen kopen? Dus bovenop Meerzorg? (30-04-2020)

  Zoals zorgkantoren ook hebben aangegeven in de meerzorgbeschikking dienen veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor besproken te worden. We verwachten dat tijdig contact wordt opgenomen met het zorgkantoor en niet achteraf. Gezien dit een uitzonderlijke situatie betreft denken zorgkantoren graag mee.

 •   Meerzorg Zin - Mag het meerzorg budget van cliënten ook gebruikt worden om andere zorgverleners in te zetten, nu de dagbesteding gesloten is? (Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, het meerzorg budget wordt anders besteed als de kosten gaan naar alternatieven voor de dagbesteding). (30-04-2020)

  Voor cliënten die zorg in natura ontvangen willen zorgkantoren zorgaanbieders oproepen om per situatie in te schatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is.

  Voor cliënten en hulpverleners is de zorg op dit moment verzwaard. Wanneer ze op een andere manier escalaties kunnen voorkomen lijkt het goed om hier flexibel in te zijn (dit is waarschijnlijk ook  kosten besparend, we zijn verder van huis als cliënten volledig ontregelen).

  In principe wordt de dagbesteding geboden conform het afgesproken tarief per dag per cliënt, het maakt voor nu niet uit of dit op een dagbestedingslocatie is, binnen een woning of voor de inzet van andere zorgverleners zodat de extra zorg die nodig is in de thuissituatie kan worden verleend. De budgethouder is nu immers ook meer thuis.

 •   Onderaanneming - Wie is verantwoordelijk voor de compensatie van onderaannemers? (08-05-2020)

  Daar waar zorgkantoren de hoofdaannemer compenseren, is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de compensatie van de onderaannemer(s) voor de werkelijk gemaakte kosten. Zowel van de hoofdaannemer als van de onderaannemer wordt verwacht dat zij zich ten behoeve van de cliënt inspannen om te zoeken naar een alternatieve invulling van de zorg die door corona niet geleverd kan worden. In eerste instantie wordt daarbij gestreefd naar alternatieve invulling door de onderaannemer zelf, zodat we optimaal gebruik maken van het beschikbare personeel en omzetderving beperken waar mogelijk.

  De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het declareren van de feitelijk geleverde zorg en het bepalen van de omzetderving wordt ook op dat niveau uitgevoerd. Op basis van deze berekening betaalt de hoofdaannemer de onderaannemer door, ten behoeve van de continuïteit van zorg.

 •   Opnamestop/selectieve opname - Hoe gaan we om met opname stops/zorgstops thuis? (30-04-2020)

  In de Wlz overeenkomst staat vermeld dat opname stops gemeld moeten worden bij Zorgkantoor. Zorgkantoor kan niet verplichten om locatie(s) open te houden, we gaan ervanuit dat zorgaanbieder een weloverwogen besluit neemt. In het kader van zorgplicht is er wel een dringend beroep op aanbieders om juist nu het systeem niet te laten opstoppen.

 •   Opnamestop/selectieve opname - Wat doen we met nieuwe cliënten die verdacht worden met het virus in aanraking te zijn geweest, maar die (nog) geen symptomen vertonen. Gaan we die plaatsen of mogen organisaties op die grond weigeren? (30-04-2020)

  Is afhankelijk van situatie, beoordeling ligt bij de professionals, eventueel afstemmen met ROAZ/GGD. Zorgkantoren hebben hier geen inzicht in

 •   Personeel - Hoe gaan we om met aanbieders die niet meer voldoende personeel beschikbaar hebben (zowel in instelling als voor zorg thuis)? (30-04-2020

  Actiz geeft op de website enkele tips met betrekking tot de continuïteit van de zorgverlening (https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties#zorgmedewerkers).

  Bespreken mogelijke opname stop met ROAZ, om in de regio naar een oplossing te zoeken. Controleer of er nog andere opnamestops in de regio zijn. Vraag naar de maatregelen die de aanbieder genomen heeft en wat de verwachtingen zijn qua duur. Zorg dat crisiszorg gegarandeerd is. Dit kan eventueel ook via andere aanbieders. Vragen of het zorgkantoor nog ergens bij kan helpen.

  Daarnaast gaan zorgkantoren ervan uit dat bestuurders een inschatting kunnen maken welke minimale bezetting verantwoord is . Hiermee laten wij de deskundigheidseisen los en vertrouwen op het oordeel van de professional.

  Zie ook de brief (Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg) die  vanuit ZN verstuurd is https://assets.zn.nl/p/32768//files/B-20-5241_.pdf

 •   Subsidieregeling behandeling - Komt de subsidieregeling behandeling ook in aanmerking voor de corona beleidsregel én de aangepaste bevoorschottingssystematiek? (30-04-2020)

  De compensatie van omzetderving zoals genoemd in de brief van 23 maart  (zie toelichting) geldt ook voor zorg die geleverd wordt op grond van de subsidieregeling extramurale behandeling.

  Op dit moment wordt door VWS, ZN, NZa en Zorginstituut nadere detailinvulling gegeven aan de financieringsmaatregelen in de brief van 23 maart 2020. Het antwoord wordt aangepast zodra meer duidelijk is over de praktische doorwerking hiervan voor de zorgaanbieders die zorg leveren op grond van de Wlz-subsidieregeling extramurale behandeling.

  Toelichting: 2. Compensatie van omzetderving
  Indien zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis, wordt hiervoor gecompenseerd. De nadere uitwerking hiervan volgt. Het uitgangspunt is hierbij dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of, in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijke inschatting daarvan als er geen coronacrisis zou zijn geweest. Zorgkantoren vertrouwen erop dat zorgaanbieders doorlopend verkennen hoe zij een eventuele omzetdaling kunnen beperken, en daarmee de professionele inzet zo goed mogelijk kunnen benutten, binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaan.

 •   Thuiszorg - Er wordt geen zorg meer geleverd aan klanten, omdat klanten griep/koorts hebben (niet getest op Corona). Hoe gaan we hiermee ? (30-04-2020)

  De zorgaanbieder heeft een zorgplicht. Zij moeten zich hier wel aan houden. De Zorgaanbieder moet kijken wat ze nodig hebben om passende zorg  en minimaal noodzakelijke zorg te kunnen blijven verlenen aan hun cliënten om verantwoordt te blijven wonen. Zorgaanbieder kan bij het ROAZ terecht voor advies en informatie hierover.

 •   Thuiszorg - Mag de SO of de AVG n.a.v. besmetting van cliënten die verblijven excl behandeling, de zorg voor deze bewoners (tijdelijk) overnemen, om verdere risico op besmetting in de regio zo klein mogelijk te houden? (30-04-2020)

  Ja, dat mag. Starten met prestatie H335 (behandeling som, pg, vg, lg, zg door de specialist ouderengeneeskunde) of H336 (behandeling som, pg, vg, lg, zg door de arts verstandelijk gehandicapten), zodat apotheek etc allemaal doorlopen zoals voorheen. Bij voorkeur niet omzetten naar incl. behandeling, dat is lastiger terug te draaien

 •   Versnelde (her)indicaties door CIZ - CIZ heeft voor een bepaalde groep cliënten een laagdrempelige registratie van de Wlz-(her)indicatie georganiseerd. Indien het voor de zorgaanbieder niet mogelijk is medische gegevens van betreffende client aan te leveren. Kan een zorgaanbieder deze versnelde procedure voor (her)indicaties ook benutten voor extra zorg als gevolg van de uitbraak van het coronavirus? (30-04-2020)

  Nee, deze versnelde procedure is bedoeld voor reguliere (her)indicaties. Het gaat dus om (een verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die niet samenhangt met de uitbraak van het coronavirus.

  Extra kosten voor de zorgverlening die het gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus moeten apart geregistreerd worden en kunnen ten laste gebracht worden van de beleidsregel waar de Nederlandse Zorgautoriteit aan werkt. Ten laste van deze beleidsregel kunnen de extra kosten van zorg aan cliënten worden gebracht, die samenhangen met de uitbraak van het coronavirus. Dit geldt dan zowel voor zorg aan cliënten die zelf het coronavirus hebben opgelopen, als voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt

  NB. antwoord is afgestemd met VWS

 •   Vervoer en budgettaire hulpmiddelen - Liquiditeitsprobleem bij zorggebonden hulpleveranciers (vervoer en budgettaire hulpmiddelen leveranciers (contractering verloopt via zorgaanbieders) wegens stilvallen diensten door Corona. (30-04-2020)

  Conform afspraak met VWS is de Wlz voorliggend bij de zorggebonden hulpleveranciers. Dit betekent dat Wlz-instellingen volgens contract de hulpleveranciers financieren.

   

  Om dubbele bekostiging te voorkomen zullen hulpleveranciers voor het Wlz-deel van hun verrichtingen geen aanspraak moeten maken op regelingen van het Rijk zoals deeltijd WW. Deze beoordeling ligt bij de partij die de aanvragen voor de Rijksregeling(en) uitvoert.

  Toelichting
  De vergoeding op vervoer is tot maximaal de gemaakte kosten vanuit de zorgaanbieder aan de vervoerder. De zorgaanbieder en vervoerder maken in onderling overleg afspraken over de hoogte van dit bedrag.

 •   Zinipv PGB - Krijgt de ZIN-aanbieder die zorg levert bij de PGB-cliënt, omdat de PGB-aanbieder niet meer komt, deze zorg gefinancierd? (08-05-2020)

  Ja, de ZIN aanbieder moet gefinancierd worden voor de zorg die hij levert.

 •   Zinipv PGB - Moeten klanten, die normaal dagbesteding in zin hebben en de rest van de indicatie in PGB, voor meer zorg thuis aanspraak gaan maken op de extra regeling pgb of eerst hun zorgprestatie dagbesteding om laten zetten in pgb en inzetten? (08-05-2020)

  Deze klanten moeten gebruik maken van de  maatregelen PGB.

 •   Zorginkoopbeleid 2021 e.v. - Hoe gaan zorgkantoren om met het zorginkoopbeleid 2021 e.v.? (30-04-2020)

  Na 11 mei zullen zorgkantoren publiceren hoe ze omgaan met het zorginkoopbeleid 2021 e.v.

 •   Zorgkantoren algemeen - Waar kunnen we terecht voor informatie over richtlijnen en informatie van het RIVM, de NZa, ActiZ, VGN? (30-04-2020)