Wachtlijsten langdurige zorg

 

Zorgkantoren regelen dat mensen tijdig passende langdurige zorg krijgen. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking stijgt de vraag naar verpleegzorg de komende jaren enorm. Volgens de meest recente prognose van TNO zal de vraag naar verpleegzorg in de komende twintig jaar ruim verdubbelen. 

Zorgkantoren maken daarom met kwartaalrapportages en regionale capaciteitsplannen inzichtelijk wat de vraag naar verpleegzorg is, zowel landelijk als regionaal. Met behulp van deze cijfers willen zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten om samen voldoende aanbod van passende verpleegzorg te realiseren.

Zorgkantoren doen dit met behulp van kwartaalrapportages, regionale capaciteitsplannen en de invoering van nieuwe wachtstatussen in de langdurige zorg.

Kwartaalrapportages
Zorgkantoren publiceren elk kwartaal een overzicht van het aantal mensen dat wacht op een plaats in een verpleeghuis. In deze kwartaalrapportages staat onder andere:

 • Hoeveel mensen wachten op een plaats in een verpleeghuis. Hoeveel daarvan zijn actief wachtend zijn.
 • Hoelang de wachttijd gemiddeld duurt.
 • Welke regionale verschillen opvallen.
 • Hoe de vraag naar verpleegzorg zich in de loop van het jaar ontwikkelt.
 • Wat deze cijfers betekenen voor de vraag naar verpleegzorg.

Download kwartaalrapportages

Regionale capaciteitsplannen
In de regionale capaciteitsplannen staat een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. Zorgkantoren hebben dit voor alle regio’s in Nederland in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2040 ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige  aantal beschikbare plekken.

Verder staat er in de plannen voor elke zorgkantoorregio informatie over:

 • Het aantal 75-plussers per regio.
 • Hoeveel mensen een Wlz-indicatie voor verpleegzorg hebben.
 • En hoeveel daarvan op een wachtlijst staan.
 • Het gemiddelde aantal locaties voor verpleegzorg.
 • De regionale trend van langer thuis wonen.
 • De verwachte vraag naar en het verwachte tekort aan verpleegzorg de komende 20 jaar.
 • Regionale initiatieven voor innovatie en bouwplannen.

Klik hier voor een overzichtskaart van alle plannen per zorgkantoorregio en voor de landelijke cijfers.

Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
Wanneer iemand met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nog niet direct terecht kan bij de aanbieder van zijn of haar voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. Zorgkantoren hebben samen met Zorginstituut Nederland een nieuwe indeling gemaakt in de manier waarop mensen op een wachtlijst komen te staan: de wachtstatus. Deze nieuwe indeling geeft meer inzicht in de wens van de klant, de behoefte aan zorg en de noodzaak van plaatsing. Zodat zorgkantoren hierover afspraken kunnen maken met zorgaanbieders. De nieuwe wachtstatussen gelden per 1 januari 2021 voor iedereen met een Wlz-indicatie die wacht op plaatsing.